Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler

Status Sidste revision
Revision påbegyndes i 2014 2007

Der er foretaget en særlig gennemgang af BREF-dokumentets anbefalinger set i relation til det danske regelsæt med det formål at afsløre evt. diskrepanser

BAT tjekliste

Her kan du finde en BAT tjekliste for overfladebehandling med VOC .

Introduktion

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet for overfladebehandling med brug af organiske opløsningsmidler. I kan få et indblik i, hvilke aktiviteter der er beskrevet i dokumentet, de væsentligste miljøpåvirkninger fra de forskellige aktiviteter og se eksempler på, hvad der ifølge BREF-dokumentet er de bedste tilgænge­lige teknik­ker inden for overfladebehandling med brug af organiske opløsningsmidler.

Vil I vide mere, kan I læse Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2008 Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler .

BREF-dokumentet beskriver de aktiviteter, der er omfattet af IPPC-direktivets bilag 1, punkt 6.7:

"Anlæg til behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på grundig påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning, med en forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time eller mere end 200 tons/år".

BREF-dokumentet definerer ikke organiske opløsningsmidler yderligere. BREF-dokumentet følger definitionen af VOC og andre opløsningsmidler i VOC (Solvent Emissions Directive) Direktivet fra 1999 (1999/13/EC).

Virksomheder, der er omfattet af IPPC-direktivet, er også omfattet af VOC direktivet. De emissionsniveauer, der er beskrevet i VOC direktivet, er minimumsemissionsniveauer ifølge IPPC direktivet (Artikel 18(2)). Disse anvendes ikke som emissionsniveauer i forbindelse med vurderingen af BAT.

Dette BREF-dokument omfatter følgende aktiviteter:

 • Trykkeprocesser, som bruger opløsningsmidler i stor skala, fx heatset offset, og dybtryk.
 • Overfladebehandling og/eller maling af kabler, biler og erhvervskøretøjer, busser, tog, landbrugsmaskiner, skibe og lystbåde, flyvemaskiner, stål og aluminiumsspoler, metalemballager, træ og møbler og andre metal- og plastoverflader.
 • Anvendelse af klæbende materialer i produktionen af slibemidler og klæbebånd.
 • Imprægnering af træ.
 • Rensning og affedtning i forbindelse med overfladebehandling. BREF-dokumentet definerer ikke en separat affedtningsindustri.

Brugen af vandopløselige alternativer til organiske opløsningsmidler er også beskrevet i dokumentet, mens andre vandopløselige alternativer er medtaget i BREF-dokumentet vedrørende overfladebehandling af metaller og plast.

Følgende aktiviteter er ikke beskrevet i dokumentet:

 • Overfladebehandling af tekstiler og læder, fx imprægnering som er beskrevet i BREF-dokumenterne for tekstiler og garverier.
 • Produktion af laminerede plader, spånplade m.v., når der bruges vandbaseret harpiks.
 • Industrier eller aktiviteter, som bruger opløsningsmidler under grænseværdierne.
 • Produktion af maling, trykfarve og klæbestoffer etc., som er uden for BREF-dokumentets afgrænsninger.

Nedenfor introduceres BREF-dokumentet for overfladebehandling med brug af organiske opløsningsmidler. For en mere uddybende beskriv­­­else af de forskellige aktiviteter, herunder teknikker, emissioner, mv. henvises til det danske resume eller hele BREF-dokumentet på engelsk (723 sider/5,4 MB).

Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler

Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler er ikke en homogen sektor og dækker mange industrier med produktionsanlæg, som rækker fra små og mellemstore virksomheder til multinationale virksomheder. Ca. 4,5 mio. tons opløsningsmidler bliver hvert år solgt til forbrug i Europa. Ca. 27 % bliver brugt i malings- og overfladebehandlingsindustrien, hvilket er et betydeligt fald i forhold til slutningen af 90’erne, fordi man er gået over til vandbaserede teknologier, pulverbaseret teknologi og andre teknologier med et lavt forbrug af opløsningsmidler.

Derudover bruges der en del opløsningsmidler til fremstilling af trykfarve og klæbemidler.

Miljøpåvirkninger

De væsentligste miljøpåvirkninger ved overfladebehandling med organiske opløsningsmidler er emissionen af opløsningsmidler, VOC’er, til luft, vand, grundvand og jord. Energiforbruget er også vigtigt, ligesom partikelemission til luften, affaldsminimering, styring af råvareforbruget samt produktionsområdets tilstand, når produktionen ophører.

Eksempler på BAT

Dette BREF-dokument opstiller ikke emissionsniveauer sammen med hver enkelt beskreven BAT, men anbefaler forbrugs- og emissionsniveauer, som ofte er knyttet til brugen af en kombination af BAT.

I tilfælde, hvor vandbaseret overfladebehandling anvendes sammen med opløsningsmiddelbaserede processer, kan de relevante BAT konklusioner findes i BREF-dokumentet vedrørende overfladebehandling af metaller og plast. Andre teknikker og relevant information kan også findes i andre BREF-dokumenter, fx BREF-dokumentet vedrørende spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer og BREF-dokumentet vedrørende store oplag af stoffer og materialer.

Nedenfor er listet eksempler på BAT konklusioner relateret til de mest relevante miljøpåvirkninger. Selvom sektoren er kompleks både i størrelse og omfang af aktiviteter, er der en række generelle og gennemgående BAT konklusioner, som bør overvejes i alle tilfælde. Udvalgte af de BAT konklusioner, som relaterer sig til specifikke industrielle aktiviteter, er også beskrevet.

Generelle BAT til overfladebehandling med organiske opløsningsmidler

De generelle BAT er mange, og her er kun nævnt et udvalg. Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • implementere et miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer,
 • anvende simpel riskmanagement til design, konstruktion og driftsstyring af anlæg og processer,
 • bruge driftsteknikker så som automatisering, træning og skriftlige procedurer til styring og vedligeholdelse,
 • overvåge opløsningsmiddelemissionen med henblik på at nedbringe emissionen ved fx at udarbejde en plan for, hvordan flygtige eller de totale emissioner beregnes, og at sikre, at måleudstyr bliver vedligeholdt regelmæssigt,
 • reducere vandforbrug og/eller bevare råvarer ved brug af kaskaderensning, ionbytning eller membranseparation,
 • minimere energiforbrug ved brug af energieffektivt udstyr, minimering af behov for udluftning, kontrol af energiforbrug ved opstart af udstyr m.v.,
 • styre råvareforbruget ved at vælge passende råvarer og anvende en eller flere af de teknikker BREF-dokumentet beskriver,
 • reducere opløsningsmiddelemissionerne ved at minimere farveskift, opsamle og genbruge opløsningsmidler og andre passende rensningsteknikker,
 • bruge ikke opløsningsmiddelbaserede teknikker og teknikker baseret på et lavt indhold af opløsningsmidler,
 • minimere de skadelige fysiologiske effekter ved at substituere de opløsningsmidler, der har risikosætningerne R45, R46, R49, R60 og R61,
 • minimere de skadelige øko-toksikologiske effekter ved at substituere de opløsningsmidler, der har risikosætningerne R58, R50/53,
 • reducere stratosfærisk ozonlagsnedbrydning ved at substituere opløsningsmidler med risikosætningen R59,
 • minimere emissioner til luften ved at genvinde opløsningsmidler eller destruere opløsningsmidlerne i røggassen,
 • nedbringe udslip af partikler fra sprøjtemaling til emissionsniveauer på 5 mg/m 3 for eksisterende anlæg og 3 mg/m 3 for nye anlæg, dog 10 mg/m 3 ved overfladebehandling af træ og møbler,
 • bruge vandminimeringsteknikker og forbehandling ved rensning af spildevand,
 • reducere materialeforbrug og tab af materiale og sikre genvinding, genbrug og genanvendelse af materialer,
 • identificere støjkilder og installere passende støjbegrænsende foranstaltninger.

Specifikke BAT

De specifikke BAT er opdelt på en lang række forskellige aktiviteter og dermed kapitler i BREF-dokumentet. Nedenfor er disse samlet i større grupper, der hvor eksempler på BAT konklusioner er identiske eller tilnærmelsesvis identiske, og kun udvalgte eksempler på BAT konklusioner er præsenteret.

Trykning med headset offset, dybtryk, og tryk på fleksible emballager

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • bruge en kombination af teknikker til trykning, rensning, røggasbehandling samt de generelle BAT for derved at reducere den samlede udledning af flygtige emissioner og VOC’er efter behandling af røggassen. Forskellige scenarier præsenteres, og BAT emissionsniveauer for VOC emissionen for nye og eksisterende anlæg er præsenteret i BREF-dokumentet,
 • minimere energiforbruget ved bl.a. at optimere behandlingen af røggassen og genvinde overskudsenergi.

Fremstilling af kabler

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • reducere den samlede udledning af flygtige emissioner og VOC’er ved at bruge en kombination af specifikt beskrevne teknikker og de generelle BAT. BAT emissionsniveauer for VOC emissionen for kabler er præsenteret i BREF-dokumentet,
 • reducere VOC emissionen yderligere ved at indføre ikke opløsningsbaserede teknikker i stedet for opløsningsmiddelbaserede smøremidler.

Fremstilling af klæbemidler, fremstilling af klæbetape

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • reducere den samlede udledning af flygtige emissioner og VOC’er ved at bruge bindemidler med lavt eller intet indhold af opløsningsmidler og passende behandling af røggassen i kombination med de generelle BAT. BAT emissionsniveauer for VOC emissionen for disse teknikker er præsenteret i BREF-dokumentet,
 • bruge ikke opløsningsmiddelholdige klæbemidler hvor muligt.

Overfladebehandling af biler, trucks og erhvervskøretøjer og busser

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • minimere energiforbruget ved valget af maling, tørring og røggasbehandlingsmetoder,
 • minimering af opløsningsmiddelemissionen ved at anvende de malings- og tørringssystemer, som BREF-dokumentet beskriver, og hermed opnå de BAT emissionsniveauer for VOC emissionen, som dokumentet præsenterer,
 • minimere råvareforbrug og affaldsmængder ved at maksimere effektiviteten under overførsel af materialer,
 • minimere affaldsproduktionen ved enten afvanding af malingsslam, genanvendelse af malingsslam eller ved at anvende vandige emulsionsteknikker.

Overfladebehandling af tog

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • reducere den samlede udledning af VOC’er ved at anvende en kombination af teknikker inklusiv de generelle BAT. BAT emissionsniveauer for VOC emissionen fra disse teknikker er præsenteret i BREF-dokumentet,
 • reducere partikelemissionen til luften vha. en kombination af teknikker. BAT emissionsniveauer for partikelemissionen er præsenteret i BREF-dokumentet.

Overfladebehandling af landbrugs- og konstruktionsudstyr

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet, at:

 • reducere opløsningsmiddelforbruget og -emissionen, maksimere effektiviteten af overfladebehandlingen og minimere energiforbruget gennem en kombination af malings- og tørringsteknikker og røggasbehandling. BAT emissionsniveauer for VOC emissionen fra disse teknikker er præsenteret i BREF-dokumentet,
 • minimere materialeforbruget, opløsningsmiddelemissionen og luftmængden, der skal behandles, ved at anvende dyppeteknikker til overfladebehandling af komponenter, før de samles,
 • bruge andre malingssystemer for at erstatte malinger baseret på halogenerede opløsningsmidler.

Overfladebehandling af skibe og yachts

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • reducere opløsningsmiddelemissionen ved en kombination af generelle BAT sammen med enten vandbaseret eller tokomponent maling samt malinger med højt tørstofindhold eller reducere overmaling og effektivisere påføringsmetoden,
 • reducere partikelemissionen til luften vha. en kombination af teknikker,
 • reducere forureningen af spildevandet ved at fjerne fx malingsrester, malingsbeholdere, brugte klæbemidler, mudder, olierester og andre affaldsmaterialer fra dokken, før området oversvømmes, og sikre, at disse rester m.v. opbevares hensigtsmæssigt.

Overfladebehandling af fly

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • minimere emissionen af krom(IV) til vand ved at bruge alternative passiveringssystemer,
 • reducere opløsningsmiddelemissionen til luften ved at bruge malinger med højt tørstofindhold og ved at opsamle og behandle røggassen i forbindelse med malingspåføring på komponenter,
 • reducere partikelemissionen til luften vha. en kombination af de beskrevne teknikker. BAT emissionsniveauer for partikelemissionen er præsenteret i BREF-dokumentet.

Overfladebehandling af andre metaloverflader og metalemballager

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet at:

 • reducere opløsningsmiddelforbruget og –emissionen, maksimere effektiviteten af overfladebehandlingen og minimere energiforbruget gennem en kombination af malings- og tørringsteknikker og røggasbehandling. BAT emissionsniveauer for VOC emissionen for disse teknikker er præsenteret i BREF-dokumentet,
 • bruge andre malingssystemer for at erstatte malinger baseret på halogenerede opløsningsmidler,
 • reducere energiforbruget ved at bruge forskellige teknikker og/eller sikre energigenvinding ved termisk røggasbehandling,
 • minimere emissioner til vand. BAT emissionsniveauer for COD, AOX, HC og Sn (tin) emissionen er præsenteret i BREF-dokumentet.

Overfladebehandling af træ og møbler, træbeskyttelse

Bedste tilgænge­lige teknik­ker er blandt andet, at:

 • reducere opløsningsmiddelforbruget og -emissionen, maksimere effektiviteten af overfladebehandlingen og minimere energiforbruget gennem en kombination af malings- og tørringsteknikker og røggasbehandling. BAT emissionsniveauer for VOC emissionen for disse teknikker er præsenteret i BREF-dokumentet,
 • reducere partikelemissionen til luften. BAT emissionsniveauer for partikelemissionen er præsenteret i BREF-dokumentet,
 • reducere opløsningsmiddelemissionen ved imprægnering af træ ved brug af vacuumimprægnering.

Ovenstående oplistning af eksempler på BAT er udførligt beskrevet i BREF-dokumentet for overfladebehandling med organiske opløsningsmidler. Download nedenstående materiale, hvis I vil vide mere om BAT inden for området: