Kort om BAT og BREF

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med de ”bedste tilgængelige teknikker”. På engelsk ”Best Available Techniques” eller BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”.

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen. Der er udarbejdet BREF-dokumenter – og fastsat BAT – for ca. 30 industrisektorer.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (”direktivet for industrielle emissioner”) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

IE-direktivets definition af BAT

Sådan læser du BAT-konklusioner og et BREF-dokument

BAT-konklusionerne, som indeholder de miljøkrav, der bliver gældende, bliver oversat til dansk og er typisk dokumenter på 50 – 100 sider. BAT-konklusionerne bliver offentliggjort som såkaldte ”gennemførelses-retsakter”.

Baggrunden for BAT-konklusionerne findes beskrevet i BAT-Reference-dokumenterne (BREF-dokumenterne). De udgives kun på engelsk og er relativt fagligt tunge og meget omfattende læsestof.

Læs mere om, hvordan det endelige BREF-dokument er opbygget.

BAT lever op til mange krav

For at få en teknik godkendt som BAT-reference, skal den – som du kan se i figuren – leve op til en række krav. Dels skal den være den mest effektive teknik til at opnå et højt generelt miljøbeskyttelsesniveau. Dels skal den være afprøvet i tilstrækkelig grad og udviklet i en målestok, der betyder, at den kan anvendes på økonomisk og teknisk mulige vilkår.

Når virksomheder og myndigheder skal vurdere, hvad der er bedste tilgængelige teknik for en bestemt branche, tænker man desuden ikke kun på "teknologi" i snæver forstand, men også på:

  • Hvordan anlægget konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og afvikles
  • Tidssvarende produktionsgange
  • Mulighederne for at erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer
  • Teknikker, hvor der dannes mindst muligt affald
  • Genanvendelse og genindvinding
  • Råvareudnyttelse
  • Energieffektivitet.