Virksomheders brug af BREF-dokumenter

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT).

For de virksomhedstyper, der er omfattet af IE-direktivet, har EU Kommissionen udarbejdet "BAT reference documents" (BREF-dokumenter) med BAT-konklusioner, som beskriver processer og forureningsniveauer samt identificerer de miljøpræstationer, der er opnåelige ved anvendelse af BAT for den pågældende virksomhedstype.

Listevirksomheder har pligt til i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. I ansøgningen skal der redegøres for, om valget af teknologi bygger på BAT. Heri indgår bl.a. en redegørelse for de overvejelser, I har gjort jer om substitution af miljøskadelige stoffer, energi- og råvarebesparelser, renere teknologi og affaldsminimering mv.

I henhold til IE-Direktivet, skal nye BAT-konklusioner være implementeret i miljøgodkendelserne senest 4 år efter, at de vedtagne BAT-konklusioner er offentliggjort. I Godkendelsesbekendtgørelsen BEK nr 1454 af 20/12/2012 står der i kapitel 14 om revurdering:

Tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse af en bilag 1-virksomhed op til revurdering, når EU Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter, og hvorvidt der fortsat skal være en lempelse efter § 28.

BREF-dokumenterne indeholder også nyttig information for andre virksomheder; fx virksomheder, der er for små til at være IED-virksomheder, eller virksomheder i produktkæde med IED-virksomheder.
BREF-dokumenterne findes kun på engelsk, men BAT-konklusionerne oversættes til de officielle sprog, herunder dansk.

Gå til Miljøgodkendelsesvejledningen

Miljøgodkendelses- vejledningen

miljøgodkendelses-
vejledningen.dk finder du mere information om bl.a. BAT/BREF i miljøgodkendelsen.