Miljømyndighedernes brug af BREF-dokumenter

Kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, BAT, skal lægges til grund for miljømyndighedens behandling af alle sager efter miljøbeskyttelsesloven, dvs. både ved godkendelse og revurdering af listevirksomheder og ved vurdering af virksomheder, der ikke er godkendelsespligtige. Denne side handler primært om de godkendelsespligtige virksomheder på listen i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Kravene til virksomhederne skal så vidt muligt fastsættes som grænseværdier svarende til det forureningsniveau, der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det udelukker dog ikke, at der kan stilles konkrete krav til fx indretning og drift, kontrolmetoder, m.v. Der bør dog normalt ikke stilles krav om anvendelse af en specifik teknologi, da virksomheden i princippet selv skal kunne vælge, hvordan de stillede krav opfyldes.

Godkendelse af nye listevirksomheder

Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele godkendelse uden at have sikret sig, at virksomhedens indretning og drift er baseret på BAT for den pågældende virksomhedstype. En ny virksomhed kan principielt ikke undskylde sig med, at en given teknologi er for dyr, idet der allerede er taget hensyn til økonomien ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i det pågældende BREF-dokument.

Det er den enkelte virksomhed, der er ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. Virksomheden skal i sin ansøgning om miljøgodkendelse redegøre for, om valget af teknologi bygger på BAT. I praksis betyder det, at en virksomhed skal orientere sig og over for miljømyndigheden argumentere for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, således at de grænseværdier, der svarer til BAT-konklusioner, der er beskrevet i et eventuelt BREF-dokument for virksomhedstypen, kan opnås. Miljøstyrelsen er i gang med at få udarbejdet BAT-cheklister, der kan lette denne vurderingsproces.

Revurdering af bestående listevirksomheder

I henhold til IE-Direktivet skal nye BAT-konklusioner være implementeret i de berørte virksomheders miljøgodkendelser senest 4 år efter de vedtagne BAT-konklusioner er offentliggjort i EU Tidende. I godkendelsesbekendtgørelsen  står der i kapitel 15 om revurdering:

Tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse af en bilag 1-virksomhed op til revurdering, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Tilslutningstilladelsen af spildevand skal også revurderes jf. § 15 i spildevandsbekendtgørelsen. Kommunerne, skal som tilladelsesmyndighed, derfor revurdere tilslutningstilladelsen og der gælder den samme tidsfrist på 4 år. Læs mere herom i Miljøstyrelsens orienteringsbrev til kommunerne.

Godkendelser af bilag 1-virksomheder, hvis hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet otte år fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev godkendt første gang.

Tilsynsmyndigheden meddeler virksomheden skriftligt, at revurderingen er igangsat, og oplyser virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingens indhold. Tilsynsmyndigheden anmoder om de oplysninger m.v., som er nødvendige for at træffe afgørelse.

Tilsynsmyndigheden tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at vilkårene, der fastlægges som resultat af revurderingen, kan overholdes senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport. Påbud om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport, skal forvarsles, og tilsynsmyndigheden sender udkast til afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport til virksomheden.

Ved en revurdering får virksomheden ikke en ny godkendelse. Eventuelle vilkårsændringer i forbindelse med revurderingen gives som påbud. Myndigheden kan godt foretage en sammenskrivning af den eksisterende godkendelse med de reviderede vilkår i et nyt samlet dokument, men der er ikke tale om en ny godkendelse med ny retsbeskyttelse.

Gå til Miljøgodkendelsesvejledningen

Miljøgodkendelses- vejledningen

miljøgodkendelses-
vejledningen.dk finder du mere information om bl.a. BAT/BREF i miljøgodkendelsen.