BAT i miljøgodkendelsen

Du skal som virksomhed bruge vedtagne BAT-konklusioner i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse.

Det er kun BAT-konklusionerne, der er bindende. Dette indebærer dog, at det i forbindelse med fastsættelsen af vilkår og emissionsgrænseværdier på baggrund af en BAT-konklusion er det bagvedliggende BREF-dokument, der er fundamentet herfor. Det er derfor oftest nødvendigt at sætte sig ind i hele dokumentet.

""

Foto: Colourbox

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen:

Her fastlægges BAT i de BREF-dokumenter, der er relevant for virksomhedstypen/listepunkterne.

Som virksomhed er du informeret om, hvilket hovedlistepunkt virksomheden hører under, og hvilke listepunkter eventuelle biaktiviteter hører under. Ud fra listepunkterne forholder du dig til, hvilke BREF-dokumenter der er relevant for din virksomhed. BAT for din virksomhed er som udgangspunkt de BAT-konklusioner, der er fastlagt i BREF-dokumenterne. Vær opmærksom på, at både branchespecifikke og tværgående BREF-dokumenter kan være relevante for din virksomhed.

Hvis ikke der er BAT-konklusioner for virksomhedstypen eller dele af virksomheden, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved redegørelse for BAT.

Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af standardvilkår, erstatter disse vilkårene for BAT, medmindre standardvilkårene er lempeligere end BAT-konklusionerne, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 25.

Bemærk at hovedlistepunkt og hovedaktivitet ikke er det samme.

Hvis din virksomhed er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen:

Som virksomhed skal du forholde dig til, hvad der er BAT for din virksomhed. Det er dig, der har udspillet over for myndigheden. Myndighederne fastlægger på baggrund af dine oplysninger og efter forudgående høring kravene til dig på baggrund af BAT.

De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT. For bilag 2-virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår, skal kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund i forbindelse med fastlæggelse af BAT.

Hvis kun en del af virksomheden er omfattet af standardvilkår, gælder:

Hvis aktiviteterne kan adskilles, betragtes standardvilkårene som BAT for den del, der er omfattet af standardvilkårene, og kriterierne i bilag 5 lægges til grund for virksomhedens øvrige aktiviteter.
Hvis aktiviteterne ikke kan adskilles, lægges kriterierne i bilag 5 til grund for hele virksomheden i forbindelse med godkendelse og revurdering. Myndigheden bør dog ikke fastsætte lempeligere vilkår end standardvilkårene.
Tag disse regler i betragtning ved udspillet over for myndigheden.

BAT Tjeklister

For de fleste brancher er der lavet BAT tjeklister. Disse skal ses som et nyttigt hjælpeværktøj for virksomhederne, der kan bruge dem til at få et overblik over, hvor de befinder sig i relation til BAT. Tjeklisterne kan med fordel bruges som et dialogværktøj i forbindelse med ansøgning om eller revurdering af en miljøgodkendelse.  En udfyldt tjekliste betragtes som virksomhedens redegørelse for BAT, og det er en god måde for både virksomhed og myndighed at afdække kravet om en BAT-redegørelse.

Bemærk at virksomhederne ikke er forpligtet til at indføre alle de tekniske tiltag, som er beskrevet i tjeklisten, og miljømyndigheden har ikke adgang til at stille krav om bestemte teknologier.

BAT tjeklisterne findes under de respektive BREF'er under menupunktet  liste over alle BREF'er .