Spørgsmål og svar om Byg og Miljø

Byg og Miljø foretager automatisk en konfliktsøgning efter forhold, regler og begrænsninger, der gælder for de matrikler, ansøgningen omfatter. Sammen med ansøgningen får myndigheden en konfliktrapport over de konfliktsøgninger, der er med i ansøgningstypen, og en liste med de steder, hvor der er konflikt. Konfliktrapporten er det eneste dokument, der udelukkende vises for sagsbehandleren, idet myndigheden skal have sikkerhed for, hvilke bestemmelser og forhold der er undersøgt. Ansøgeren ser udelukkende de bestemmelser og forhold, der kan have indflydelse på sagen, dvs. hvor der faktisk er fundet noget.

Konfliktsøgning under miljøansøgninger i Byg og Miljø er magen til systemet for byggeansøgninger, og søgningen er baseret på samme konflikttyper. Konflikttyper er eksempelvis lokalplaner, fredede områder, byzoner og beskyttede vandløb.

Myndigheden skal som hovedregel afvise ansøgninger, der ikke søges digitalt, hvis det drejer sig om en bilag 2-virksomhed, da disse er forpligtet til at søge digitalt. Det samme gælder for ansøgning om miljøgodkendelse fra en bilag 1-virksomhed. Undtagelsen er, når der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgningen ikke kan indgives via den digitale selvbetjening, eller hvis der ud fra en økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt. Undtagelserne er nærmere uddybet i bemærkninger til L126 ”Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning”  http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L126/20141_L126_som_fremsat.pdf

Hvis virksomheden er omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, eller hvis virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, så skal ansøgning om tilslutning af spildevand til renseanlæg søges via Byg og Miljø.

Virksomheden skal ikke begynde helt forfra, men dokumentationskravene ændrer sig, hvis listepunktet ændres. De dokumentationskrav, der er ens for de to listepunkter, vil stadig være udfyldt, mens dokumentationskrav, der kun gælder det første listepunkt, er slettet, og dokumentationskrav, der kun gælder det sidste, står tomme og skal udfyldes. Det er derfor vigtigt at afklare fx hoved- og biaktiviteter og listepunkter på et indledende tidspunkt. 

Virksomheden kan give en rådgiver eller miljømyndigheden adgang til sagen i Byg og Miljø. Her kan myndigheden eller rådgiveren få rettigheder til at læse projektets indhold, udfylde dokumentation eller søge på virksomhedens vegne. Det vil altid fremgå, hvem der er myndighed, og virksomheden opfordres til at kontakte myndigheden, hvis den har brug for hjælp. 

Det er virksomhedens ansvar at søge om det rigtige. I Byg og Miljø er det muligt at dele uploadede informationer inden for samme projekt. Det er dog ikke muligt at dele dokumentationskrav.

Virksomheden får samtidighed, når den søger om de relevante tilladelser på samme tid. Der er to måder at gøre det på i Byg og Miljø. Virksomheden kan enten fra start vælge de aktiviteter, der skal indgå i ansøgningen –  altså miljøgodkendelse eller anmeldelse af virksomhed, VVM screening og tilslutning af industrispildevand til kloak. Eller virksomheden kan blot vælge aktiviteten ”Miljøgodkendelse eller anmeldelse af virksomhed”. Hvis virksomhedens svar på de næste trin i ansøgningen viser, at aktiviteterne kræver fx spildevandstilladelse og/eller en VVM screening, så vil ansøgningen automatisk blive udvidet med de relevante oplysningskrav. Hvis virksomheden ved en fejl har valgt en forkert aktivitet, kan den altid slette den og vælge en ny.

Virksomheden kan som i dag søge om tilladelse til at gå i gang med bygge- og anlægsarbejder, før der er meddelt miljøgodkendelse og få en VVM-screeningsafgørelse. Virksomheden kan ikke søge om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde i Byg og Miljø. Virksomheden skal kontakte sin myndighed herom.

Når virksomheden indtaster oplysninger i Byg og Miljø, kan den markere de oplysninger, som den anser som følsomme for virksomhedens forretning, hvis de deles med offentligheden. Det betyder ikke, at oplysningerne nødvendigvis vil blive holdt fortrolige, men det er en oplysning til myndigheden om at være opmærksom. Når miljøgodkendelsen bliver offentliggjort, eller hvis der anmodes om aktindsigt, vil myndigheden tage aktivt stilling til, hvilke oplysninger der i henhold til lovgivningen kan holdes fortrolige. Det er godkendelsesmyndigheden, der afgør, hvad der kan undtages fra offentliggørelse.

Ja, virksomheden bliver orienteret forud for offentliggørelse af visse oplysninger, som fx miljøgodkendelse og påbud.

Under ”Status for ansøgningen” i Byg og Miljø kan virksomheden se, hvilken myndighed der skal behandle ansøgningen. Det er sted og aktivitet, der bestemmer, hvem der er myndighed.

Hvis kommunens dokumenthåndteringssystem eller fagsystem er integreret til Byg og Miljø, vil myndigheden automatisk modtage de dokumenter og oplysninger, som virksomheden sender.  Det samme gælder for Miljøstyrelsen.

Virksomheden vil enten modtage afgørelser via Byg og Miljø eller på samme måde, som inden processen blev digital. Det kan for eksempel være via e-mail. Inden myndigheden træffer den endelige afgørelse, får virksomheden tilsendt et udkast til afgørelserne til kommentering.