GUDP's Internationale fokus

GUDP deltager i en række ERA-Nets, som er samarbejder mellem europæiske bevillingsmyndigheder om bl.a. indkaldelse af ansøgninger til transnationale projekter.

ERA-Net har til formål at fremme koordineringen af nationale og regionale forsknings- og innovationsaktiviteter ved hjælp af netværksdannelse blandt nationale bevillingshavere i Europa og fælles opslag med national medfinansiering fra forskellige lande. Nogle ERA-Net har deltagende partnere uden for EU. Typisk har ERA-nettene foretaget kortlægninger af forskningen i Europa, identificeret forskningsbehov/gaps og med dette som udgangspunkt udarbejdet strategier, foresights, fælles opslag og andre fælles aktiviteter som f.eks. forskerudveksling, uddannelse, udnyttelse af infrastruktur, data mm.

GUDP finansierer danske deltagere i ERA-Nets. 

Ansøgningsproces og ansøgningsmateriale varierer fra opslag til opslag og bliver annonceret her på siden. 

Hvis du har fået tilskud til deltagelse i et transnationalt projekt under et ERA-Net, finder du information om udbetaling og afrapportering under "Har du fået tilskud?".

 

 

ERA-Nettet Sustainable Crop Production (opslag 2018)

GUDP har afsat 1 mio. EUR til dansk deltagelse i ERA-Nettet Sustainable Crop Production. Formålet med ERA-Nettet er at fremme en bæredygtig og modstandsdygtig planteproduktion via transnationale forsknings- og udviklingsprojekter. For at komme i betragtning skal projekterne adressere mindst et af følgende emner:

I.   Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience 
II.  Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices
III. Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems
IV.  Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems
V.   Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms (“the plant as a meta-organism”)

Ansøgningsfristen for fase 1-ansøgninger var d. 4. april 2018.

Læs mere om indkaldelsen af fase 1 ansøgninger og anden relevant information, inklusiv de nationale regler, der gælder for danske ansøgere på SusCrops hjemmeside.

Danske virksomheder og institutioner havde endnu engang mulighed for at søge tilskud til Era-Nettet C-IPM

2. ansøgningsrunde i Era-Nettet C-IPM (Coordinated Integrated Pest Management in Europe) er slut. C-IPM ERA-Nettet understøtter udviklingen af principper for Integreret Plantebeskyttelse.

Læs mere om ERA-Net C-IPM her.

Se nyhed om indkaldelse.

ERA-Net CO-FUND Call SusAn – Sustainable Animal Production (opslag 2016)

Danske virksomheder og institutioner kunne søge tilskud til tværeuropæiske forsknings- og udviklingsprojekter, der understøtter udviklingen af bæredygtig, intensiv animalsk produktion: ERA-Net COFUND Call SusAn – Sustainable Animal Production

Projekterne skulle have en tværfaglig tilgang til udvikling af bæredygtig animalsk produktion inden for tre forskningsområder:
●Økonomisk konkurrenceevne
●Miljøhensyn
●Samfundets accept

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram har bidraget med 1 mio. euro til finansiering af dansk deltagelse i det tværnationale forskningsarbejde. GUDP's bidrag er øremærket forskningsområderne økonomiske konkurrenceevne og miljøhensyn.

Samlet bidrager i alt 37 partnere fra 23 lande med 17 mio. euro. EU kommissionen lægger yderligere 4 mio. euro oveni til finansiering af projekter. Midlerne giver gode muligheder for nye spændende tværnationale forsknings- og udviklingssamarbejder om bæredygtig animalsk produktion.

Era-Nettet er et af flere europæiske forskningssamarbejder etableret under Horizon 2020-programmet.

Det fulde ansøgningsmateriale, der blev anvendt til ERA-Net Cofund Call on Sustainable Animal Production (SusAn), kan findes her.

Danske virksomheder og institutioner havde mulighed for at søge tilskud til ERA-Nettet C-IPM

Ansøgningsrunden til Era-Nettet C-IPM 1. call var den 2. oktober 2015. C-IPM ERA-Nettet understøtter udviklingen af principper for Integreret Plantebeskyttelse.
Kun projekter, der er godkendt under fase 1 havde mulighed for at søge.

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har afsat 3 mio. kr. til dansk deltagelse i det fælles EU-udbud IPM Call 2015.

IPM går kort fortalt ud på, at jordbrugeren skal gøre så meget som muligt for at forebygge angreb af skadevoldere og dermed reducere behovet for sprøjtemidler.

Det overordnede mål med ERA-Nettet er at styrke og koordinere forskning og udvikling inden for IPM i de europæiske lande og derigennem opnå synergieffekter og merværdi.

Læs mere om opslaget og anden relevant information på IPM’s hjemmeside.

Miljøstyrelsen har ligeledes afsat 3 mio. kr til opslaget.

ERA-net ICT-AGRI (Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture)

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) afsatte 1 mio. euro til dansk deltagelse i det fælles EU-udbud ICT-AGRI Call 2015 - Enabling Precision Farming.

Formålet med ICT-AGRI udbuddet var at fremme anvendelsen af IKT og robotteknologi i jordbruget med henblik på at øge ressourceeffektivitet, reducere spild og emissioner, øge velfærd og sundhed for planter og dyr, øge fødevaresikkerheden og reducere behovet for manuel arbejdskraft i landbruget.

Læs mere om opslaget og anden relevant information på ICT-AGRI’s hjemmeside.

Hent regler for ansøgninger til GUDP her

Innovationsfonden har ligeledes afsat 1 mio. euro til opslaget. Læs mere om Innovationsfonden her.

ERA-Net COFASP (Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing)

Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) besluttede at afsætte 0,5 mio. euro til opslaget i 2015.

Emnet for COFASP opslaget var:

"Resource optimization, mapping and reduction of ecological footprint, environmental sustainability of aquaculture, fisheries and seafood processing and interaction with other production".

Opslaget inkluderer dermed alle de tre sektorer, som COFASP fokuserer på.

Læs mere om opslaget og anden relevant information på COFASP’s hjemmeside.

Hent regler for ansøgninger til GUDP her.

Innovationsfonden har ligeledes afsat 0,5 mio. euro til opslaget.

Læs mere om Innovationsfonden og den aktuelle COFASP-indkaldelse her 

GUDP-pulje på 10 mio. kr. gik til danske ansøgere til CORE Organic Plus call

GUDP reserverede 10 mio. kr. til call’et. Puljen kunne ansøges af danske deltagere, der indgår i et transnationalt konsortium. Der kunne søges inden for følgende fire overordnede tematiske områder i økologiprogrammet:
1.Crop: Plant/Soil interaction in organic crop production
2.Functional biodiversity to improve management of diseases, weeds and pests
3.Livestock health management system including breeding
4.Ensuring quality and safety of organic food along the processing chain

Se mere information på CORE Organics hjemmeside

 

Her finder du information om ændringer, udarbejdelse af statusrapport samt afslutning af ERA-net/projekt:

Ændringer

Udarbejdelse af statusrapport eller slutrapport

Ansøg om udbetaling