Grøn bioraffinering

GUDP har siden 2013 støttet projekter inden for grøn bioraffinering. Støtten er givet til opbygning af ny viden og udvikling af teknikker og teknologi til at udvinde protein fra grønne afgrøder som græs, kløver og lucerne.

Bæredygtigt lokalt produceret protein. Grøn bioraffinering kan potentielt føre til større selvforsyning med dansk produceret protein, som - i modsætning til ubehandlet græs - kan udnyttes af enmavede dyr som svin og høns og af mennesker. Dermed kan grøn bioraffinering bidrage til at mindske afhængigheden af importeret soja.

Plantebaserede fødevarer. Nogle af GUDP-projekterne undersøger, om protein udvundet af grøn biomasse kan bruges til mennesker og dermed blive et klimavenligt, plantebaseret proteintilskud i human ernæring.

Klima-og miljøvenlige dyrkningssystemer. Grøn bioraffinering kan bidrage til at gøre dansk landbrug mere klima- og miljøvenligt. Hvis det bliver rentabelt at erstatte kornmarker med græs og kløver til bioraffinering, bliver det på én gang muligt at øge udbyttet i marken, reducere udvaskningen af kvælstof og forbruget af pesticider samt at binde langt mere kulstof i jorden.

Bedre ressourceudnyttelse. Presseresten fra bioraffinering kan bruges som foder til kvæg, og restproduktet brunsaft kan f.eks. indgå i biogasproduktion og i produktionen af forskellige højværdiprodukter. Dermed bidrager grøn bioraffinering også til bedre udnyttelse af ressourcerne og recirkulering af næringsstoffer.