Recirkulation skal gøre fiskeopdræt grønnere og mere produktivt

Fiskeopdræt i recirkuleret anlæg
Foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur

Dambrug med recirkuleringsteknologi kan være win-win for både miljø og fiskeopdrætteren, såfremt nyeste viden og teknologi løbende indarbejdes. Et nyt projekt skal nu sikre større vidensdeling i branchen, så både nuværende og kommende fiskeopdrættere med recirkulerede anlæg får større viden om, hvordan anlægsdesign og drift optimeres for at opnå de optimale forhold for både fisk og miljø.

Dambrug har en lang historie i Danmark, der går mere end 100 år tilbage, og der findes i dag omkring 180 landbaserede fiskeopdrætsanlæg herhjemme. Flere af dem anvender allerede i dag en teknologi kaldet recirkulation til at kontrollere og effektivisere produktionen, men der er endnu et stort udviklingspotentiale.

Teknologien hjælper fiskeopdrætteren til bedre at kunne rense vandet, og det medvirker til at gøre dambruget mere miljøvenligt. Dermed kan fiskeopdrætteren bedre udnytte deres udledningskvoter for næringsstoffer og producere flere fisk.

"Opdræt af fisk i recirkulerede opdrætsanlæg afviger på mange måder radikalt fra traditionelle fiskeopdræt," forklarer Niels Henrik Henriksen, projektdeltager og dyrlæge i Dansk Akvakultur; "

"Recirkulerede fiskeopdræt er kendetegnet ved anvendelse af forholdsvis komplicerede vandrensningsteknologier, som kræver mindst lige så stor opmærksomhed som selve fiskene. Driften af anlæggene og udnyttelsen af deres reelle produktionskapaciteter er langt vanskeligere og mere kompliceret end traditionel fiskeopdræt."

Med Dansk Akvakultur i front skal et nyt projekt nu hjælpe til at udbrede teknologien og viden om hvordan produktionen tilrettelægges i anlæg med recirkulationsteknologi til alle danske fiskeopdrættere. Til den opgave har de allieret sig med både Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som sidder med den nyeste viden fra forskning og udvikling på området. Nu skal denne viden bredes ud i erhvervet, så gevinsterne kan høstes.

”Teknologien er stadig relativt ny, og kun godt halvdelen af landets dambrugsfisk produceres i dag i anlæg, som anvender recirkuleringsteknologi i større eller mindre grad. Vi vil både se på optimering af driften i de anlæg, som er i gang og på hvordan teknologien kan udbredes til de resterende anlæg, som endnu ikke er bygget om" forklarer Brian Thomsen, projektleder og direktør i Dansk Akvakultur og fortsætter;

"Med det her projekt ønsker vi at få universiteternes viden i spil sammen med fiskeopdrætternes erfaringer, sådan at vi for alvor kan udnytte teknologien.”

Grønnere produktion giver flere fisk

Ligesom i mange andre erhverv arbejder man i fiskeopdræt med kvoter, der skal sikre, at udledningen af næringsstoffer ikke løber løbsk. Her kan recirkuleringsteknologien hjælpe til at effektivisere produktionen inden for den gældende udledningskvote.

”Med et recirkuleringsanlæg bruger man mindre vand, ligesom man har bedre mulighed for at rense det. Det er med til at reducere kvælstofudledningen, og så kan man producere flere fisk inden for kvælstofkvoten. Det er teknologi, der gør fiskeopdræt mere ressourceeffektiv,” forklarer Brian Thomsen.

Også fra politisk hold er der fokus på at tage teknologien i brug. Med den seneste Fødevare- og landbrugspakke forsøger man at fremme omlægningen til en mere bæredygtig og effektiv produktionsform ved at tildele en større kvælstofkvote til recirkulerede anlæg.

Workshops og vidensdeling skal indfri potentiale

Mens projektet ikke har til hensigt at udvikle et nyt produkt, skal det i stedet initiere og organisere vidensdeling om teknologien mellem fiskeopdrættere.

”Potentialet i recirkulation er stort, men det bliver ikke helt indfriet endnu. Når der udvikles ny teknologi og viden, kan der sagtens gå lang tid, før den bliver taget i brug ude i virkeligheden,” fortæller Brian Thomsen og fortsætter;

”Derfor er der tale om et demonstrationsprojekt, som skal gøre fiskeopdrættere klogere på at anvende recirkulation. Vi afholder derfor workshops, temadage og andre arrangementer over de næste fire år, hvor branchen samles for at dele viden og dygtiggøre sig. Vi tror på, at det både kan styrke og samle erhvervet,” siger Brian Thomsen.

Fakta

Projekttitel:

Grøn omstilling i dansk akvakultur ved overgang til recirkulering (GODAOR)

Projektdeltagere:

Dansk Akvakultur, DTU Aqua, DTU Vet, KU Sund, KU SCIENCE

Projektperiode:

01.07.17 – 31.06.21

Bevilget beløb:

2.995.874 kr.

Kontaktperson:

Brian Thomsen, ,

tlf. 8921 2260