Obligatorisk Sundhedsrådgivning der virker – Sund kvægøkonomi

Billede af køer

Den obligatoriske sundhedsrådgivning for danske mælkeproducenter, er indført for at skabe øget dyrevelfærd og bæredygtighed. For få producenter implementerer dog dyrlægernes anbefalinger, fordi de ikke har overblik over omkostningerne og gevinsterne ved de udarbejdede handleplaner. Dette overblik vil et nyt projekt forsøge at skabe.

I 2010 indførte regeringen obligatorisk sundhedsrådgivning for landmænd med større kvæg- og svinebesætninger. Formålet med ordningen er, at dyrlæger ud fra observationer i besætningen udarbejder anbefalinger til en handlingsplan, som på sigt skal bidrage til øget dyrevelfærd, mindre medicinforbrug, større bæredygtighed og økonomisk vinding for landmanden. 

Dyrlæger og Ko står i spidsen for et nyt projekt, som har til formål at udarbejde en let anvendelig udregningsmodel, som kan overskueliggøre de driftsøkonomiske konsekvenser af dyrlægernes anbefalinger.

”Formålet er at få landmændene til at følge dyrlægernes anbefalinger. Virksomheden SimHerd har allerede udviklet et godt værktøj, der minutiøst kan beregne alle konsekvenser af indgreb i kvægdrift, men det er omfattende og dyrt at bruge, og derfor gør de færreste kvægavlere det. Vi forsøger derfor at omsætte værktøjet til et simpelt software, som kan udregne, hvad forskellige indsatser vil koste i den enkelte besætning”forklarer projektleder Dan Borup Jørgensen fra Dyrlæger og Ko.

Citatet er godkendt til pressebrug.

Forskning, praksis og teknologi

Dyrlæger og Ko har på baggrund af sine næsten 100 dyrlæger stor viden om de typiske problemer, malkekvægproducenter oplever. Sammen med Aarhus Universitet og SimHerd A/S skal Dyrlæger og Ko systematisere den viden og udforme scenarier, som afspejler de anbefalinger, der gives ved den obligatoriske sundhedsrådgivning. Det kan eksempelvis være at nedbringe dødeligheden blandt kalve, at forbedre mælkekvaliteten eller at sikre bedre foderudnyttelse. 

Værktøjet skal realiseres af SimHerd A/S, som er en virksomhed med speciale i udvikling af webbaserede rådgivningsværktøjer til økonomisk konsekvensberegning i malkekvægsbesætninger. Hvis det lykkes parterne at udarbejde et velfungerende system, skal en del af projektperioden anvendes til at teste værktøjet ude hos landmændene som en del af den eksisterende obligatoriske sundhedsrådgivning. 

Den spæde start med det store potentiale

”Projektet er i en absolut startfase, men selvom der er mange usikkerheder, tror vi på værktøjet. Hvis det kommer til at virke efter hensigten, så kan det gå hen og blive en lille revolution for landbruget,” udtaler Dan Borup Jørgensen og fortsætter: ”Det vil gøre det mere attraktivt for landmænd at investere i forbedringer, der kan skabe mere effektiv sundhedsstyring og reproduktion. På sigt vil det betyde mindre spild, gylle og forurening samt mere og bedre mælk og fødevarer.”

Citatet er godkendt til pressebrug.

I projektet estimeres det, at landmændene ved at følge dyrlægernes anbefalinger kan optimere produktionen med 10 %. På den måde kan landmændene nedbringe antallet af dyr uden at mindske deres produktion, hvilket vil være en gevinst for klima og miljø.

Fakta

Projekttitel: Obligatorisk Sundhedsrådgivning der virker – Sund kvægøkonomi

Projektdeltagere: Dyrlæger & Ko ApS SimHerd A/S Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Projektperiode: 1/7 2012 – 30/6 2014

Bevilliget beløb: 1.999.898 kr. Kontaktperson: Dan Borup Jørgensen, Tlf.: 31 21 30 73, Mail: