Dansk roadmap for det biobaserede samfund

Det moderne samfund er i dag afhængigt af olie, men i fremtiden skal bl.a. biomasse fra jordbruget erstatte de fossile ressourcer. Nyt netværk med førende danske virksomheder og landbrugets brancheorganisation vil med støtte fra GUDP kortlægge den danske vej mod større udnyttelse af bioressourcerne.

Virksomhederne Novozymes, DONG Energy og Haldor Topsøe er gået sammen med brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer i netværket AGROBIOSAM. Netværket arbejder sammen om at raffinere biomasse og vil identificere centrale forskningsbehov og muligheder for forretningsudvikling.

Raffinering af biomasse kan på lang sigt erstatte fossile ressourcer som olie og kul. Biobaserede produkter, der er skabt på grundlag af landbrugets biomasse, kan således blive en af fremtidens vækstdrivere for Danmark. Det bidrager både til at løse de store energi-, klima- og miljøudfordringer og skaber samtidig nye forretningsveje for landbruget.

Projektet skal konkret identificere, hvordan jordbruget kan levere biomasse til flere formål, bl.a. som erstatning for olie. Derudover skal projektet se på, hvordan biomassen bedst kan flyttes fra marken, blive bioraffineret og til sidst ende som højværdi produkter - og samtidig sikre, at begrænsende næringsstoffer som fx fosfor bliver og kan genanvendes på markerne.

Netværket har fokus på at sikre værditilvækst gennem hele kæden fra landbrugets produktion af biomasse til afsætningen af bæredygtige biobaserede produkter. Det inkluderer også teknologisektoren og muligheden for teknologieksport til globale markeder.

Den brede sammensætning af netværket sikrer, at der er indsigt i alle væsentlige aktiviteter gennem hele værdikæden. Det øger sandsynligheden for, at netværksprojektet resulterer i skabelsen af egentlige produkter – herunder også konkrete forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Projektet vil fokusere på, hvordan vi kan udnytte biomassen optimalt og sikre den største værditilvækst gennem en flersidig anvendelse af afgrøderne samtidig med at der er fokus på de landskabelige værdier,” Bruno Sander Nielsen, Chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer

”Med AGROBIOSAM inkluderer vi hele værdikæden. Vi tager et holistisk syn på det biobaserede samfund og udnytter unikke danske styrkepositioner. Med Inbicon har vi det eneste sted i verden, hvor man producerer cellulosebaseret ethanol, der ender i benzintanken hos slutbrugeren. Denne facilitet vil i samspil med parternes know-how muliggøre de nødvendige forskningsmæssige skridt mod den fremtidige biobaserede efterspørgsel.

Projektparterne vil sammen sikre, at det foregår på en bæredygtig og effektiv måde, der ydermere sikrer en højere værditilvækst til biomasseproduktionen gennem hele kæden fra jord til produkt,”
 Morten Harmsen, Projektkoordinator, Novozymes A/S

Fakta

Projekttitel: Anvendelse af grønne ressourcer og bioraffineringsteknologi til det biobaserede samfund – AGROBIOSAM

Projektdeltagere:
Novozymes A/S,
Landbrug & Fødevarer
DONG Energy
Haldor Topsøe

Projektperiode: Juli 2011 – December 2012

Bevilget beløb: 999.000 kr.

Kontaktoplysninger: Projektleder Morten Harmsen, tlf: 4446 3947
E-mail: