Drænfiltre kan begrænse udvaskning af næringsstoffer

Nye typer drænfiltre skal være med til at skabe vækst i landbrugsproduktionen i harmoni med miljø og natur.

Mange flere munde skal mættes på globalt plan i de kommende år og mange flere vil også få råd til bedre fødevarer. For en i forvejen stærk dansk fødevareproduktion er det en spændende opgave at gå ind i. En større produktion af fødevarer vil imidlertid belaste miljøet yderligere, og der er derfor behov for nye løsninger, der kan sikre, at både den nuværende fødevareproduktion og den forventede vækst kommer til at ske i respekt for naturen.

Nej til næringsstoffer

En af de største udfordringer for bæredygtig vækst er udvaskning af næringsstoffer fra markerne, og problemet kan blive større i takt med ændringer i klimaet.

Drænfiltre begrænser udvaskningen af næringsstoffer, og udvikling af mere målrettede drænfiltre kan begrænse udvaskningen i endnu højere grad end vi gør i dag. Et drænfilter bryder den direkte vej mellem marken og vandmiljøet og opsamler de uønskede næringsstoffer, inden de ender i vores vandmiljø. Nye og bedre drænfilterteknologier kan derfor bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion.

Fokus på implementering af drænfiltre

På baggrund af igangværende forskning i filterteknologier vil drænfilterprojektet udvikle og demonstrere et beslutnings- og rådgivningsværktøj, der kan identificere hvor i landskabet drænfiltrene bør implementeres. Derudover fokuserer projektet på at give retningslinjer for etablering af omkostningseffektive drænfilterløsninger baseret på lokale forhold samt på, hvordan man sikrer dokumentationsgrundlaget. Projektet lægger vægt på implementeringen, hvor der netop mangler beslutningsværktøjer i forhold til at udnytte og optimere målrettede drænfilterteknologier i praksis.

Projektet tager udgangspunkt i konstruerede vådområder og brøndfilterløsninger. Begge teknologier vil kunne rense drænvandet fra markerne for skadelige næringsstoffer.

Bedre anvendelse af drænfiltre gør det muligt at effektivisere landbrugsproduktionen uden af gå på kompromis med bæredygtighed, og det giver et generelt værdiløft i landbrugserhvervet.

Projektleder Charlotte Kjærgaard, Seniorforsker ved Aarhus Universitet, udtaler i forbindelse med projektet:


“Udvaskning af næringsstoffer fra markerne er i dag en af de største barrierer for bæredygtig vækst. Der er behov for at tænke alternative løsninger. Projektet adresserer en realistisk og omkostningseffektiv løsning på en af de største udfordringer for landbrug og myndigheder.”

”Drænfilterløsninger, som konstruerede vådområder og drænbrøndsfiltre, har et meget stort potentiale i forhold til at begrænse landbrugets udledning af næringsstoffer, men som med andre målrettede tiltag kræver det at virkemidlet målrettes de kritiske kildeområder og tilpasses de lokale forhold”

”Anerkendelse af drænfilterløsninger som målrettet virkemiddel fordrer at virkemiddelseffekten under meget varierende lokale forhold kan dokumenteres. Projektets mål er at udvikle og demonstrere beslutningsværktøj der angiver retningslinjer og sikrer dokumentationsgrundlaget for anvendelse af lokalt målrettede drænfilterteknologier”

Citaterne er godkendt til pressebrug.

Fakta

Projektdeltagere: 

Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Afdeling for Ferskvandsøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Geologisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Videncentret for Landbrug
Orbicon | Leif Hansen
Grundfos New Business A/S

Projektperiode: Januar 2011 – Marts 2015

Bevilget beløb: 8.900.000 kr.

Kontaktoplysninger:
Projektleder Charlotte Kjærgaard, tlf.: 8999 1864
E-mail: