GUDP klimaprojekter 2020

GUDP uddelte i 2020 en særlig klimapulje på 39,4 mio. kr. til projekter, som kan fremme mere klimavenlig produktion i landbrug og gartneri. Puljen blev fordelt mellem fem udviklings- og demonstrationsprojekter og ét netværk.

De seks projekter, som opnåede støtte - download listen her 


Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2019 en ambitiøs klimalov, som indebærer, at Danmark frem mod 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. Klimaneutralitet skal være opnået senest i 2050.

Målsætningerne i klimaloven indebærer, at vi de næste 10 år skal reducere udledningerne ligeså meget, som vi har gjort over de seneste 30 år.

Landbruget må også bidrage til reduktionen, hvis det skal lykkes at nå målet. Landbruget udleder 11,0 millioner tons CO₂-ækvivalenter om året (2018) og det er 23 pct. af den samlede udledning af klimagasser i Danmark.

Klimagasserne fra landbruget er metan fra husdyrs fordøjelse og gødning, lattergas, som primært stammer fra omsætning af kvælstof i jorden og CO₂ fra forskellige kilder – CO₂ fra landbrugets brændstofforbrug er dog ikke indregnet i landbrugets emissionstal.

Klimapuljen 2020

For at støtte jordbrugssektorens klimaindsats fik GUDP overført 40 mio. kr. fra forskningsreserven 2020. 

Midlerne var øremærket projekter i primærproduktionen inden for landbrug og gartneri, som vil udvikle ny teknologi og dokumentation af teknologiens klimaeffekter, robuste og klimaeffektive produktionssystemer og sædskifter eller nye klimavenlige proteinkilder. 

Midlerne kunne også gå til støtte af forskning og udvikling inden for klimatilpasning for eksempel udvikling af nye plantesorter, sædskifter og dyrkningsteknikker, der gør det muligt at producere under mere ekstreme vejrforhold med tørke, kraftige skybrud eller perioder med ekstraordinært meget regn.

GUDP har også støttet en række klimaprojekter via de ordinære puljer. Find dem via Grøn Projektbank 

 

 

Landbrugets klimabelastning

Samlet udledning fra dansk landbrug: 11,0 mio. tons CO₂-ækvivalenter (2018)

Andel af Danmarks totale udledning: 23 pct. 


Metan, CH

25 gange kraftigere end CO₂
Udgør ca. 54  pct. af landbrugets udledning 
I alt 5,99 mio. tons CO₂-ækv.
Kommer primært fra dyrs fordøjelse og fra gødning
Kvæg  70 pct. – Svin 27 pct.


Lattergas, N₂O

298 gange kraftigere end CO₂
Udgør ca. 44 pct. af landbrugets udledning
I alt 4,807 mio. tons CO₂-ækv.
Kommer fra husdyrgødning og fra omsætning af kvælstof (N) i jorden


Kuldioxid, CO

Udgør ca. 2 pct. af landbrugets udledning
I alt 0,244 mio. tons CO₂-ækv.
Kommer fra biologiske processer, kalkning af jord og nedbrydning af kulstof i jorden (brug af fossile brændsler til energiformål ikke medregnet)

Kilde: Aarhus Universitet, DCE rapport nr. 372 (2020)