Grøn bioraffinering

Bioraffineringsanlægget på Aarhus Universitet i Foulum er støttet med 8 mio. kr. af GUDP gennem projektet GRØNBIORAF. Foto: GUDP

GUDP har siden 2013 støttet projekter inden for grøn bioraffinering. Støtten er givet til opbygning af ny viden og udvikling af teknikker og teknologi til at udvinde protein fra grønne afgrøder som græs, kløver og lucerne.

Læs nyheder om GUDP-støtte til grøn bioraffinering her 

Med bevillingen til projektet TailorGrass 15. januar 2020 rundede det samlede GUDP-tilskud til grøn bioraffinering 100 mio. kr. Pengene til de første projekter blev givet fra økologipuljen Organic RDD.

Dernæst har en række projekter fået støtte via de ordinære GUDP-uddelinger, og i 2018-2020 er de væsentligste bevillinger kommet via en særlig pulje til fremme af grøn bioraffinering.

Bæredygtigt lokalt produceret protein

Grøn bioraffinering kan potentielt føre til større selvforsyning med dansk produceret protein, som - i modsætning til ubehandlet græs - kan udnyttes af enmavede dyr som svin og høns og af mennesker. Dermed kan grøn bioraffinering bidrage til at mindske afhængigheden af importeret soja.

Plantebaserede fødevarer

Nogle af GUDP-projekterne undersøger, om protein udvundet af grøn biomasse kan bruges til mennesker og dermed blive et klimavenligt, plantebaseret proteintilskud i human ernæring.

Klima- og miljøvenlige dyrkningssystemer

Grøn bioraffinering kan bidrage til at gøre dansk landbrug mere klima- og miljøvenligt. Hvis det bliver rentabelt at erstatte kornmarker med græs og kløver til bioraffinering, bliver det på én gang muligt at øge udbyttet i marken, reducere udvaskningen af kvælstof og forbruget af pesticider samt at binde langt mere kulstof i jorden.

Bedre ressourceudnyttelse

Presseresten fra bioraffinering kan bruges som foder til kvæg, og restproduktet brunsaft kan f.eks. indgå i biogasproduktion og i produktionen af forskellige højværdiprodukter. Dermed bidrager grøn bioraffinering også til bedre ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi. 

Minister indvier TailorGrass bioraffineringsanlæg

Fødevareminister Mogens Jensen klippede fredag den 4. september 2020 snoren for det første kommercielle fuldskalaanlæg til bioraffinering af græs på Ausumgaard ved Holstebro. Anlægget er etableret som led i projektet, TailorGrass, som GUDP har støttet med 14. mio. kr. 

GUDP-støttede projekter med grøn bioraffinering


GRÆS4FOOD
Protein udtrækkes til brug i fødevarer fra kløver og lucerne med membranfiltrering.
GUDP-støtte: 8,1 mio. kr.

SeaSus-protein
Bioraffineret tang som bæredygtig proteinkilde til funktionelle fødevarer 
Tilskud fra GUDP: 8,3 mio. kr.

Grass Biochar
Energi fra pressepulp til drift af raffineringsprocessen og produktion af afktivt kul  
Tilskud fra GUDP: 6 mio. kr.

TailorGrass: Demo-anlæg på landbruget Ausumgaard
Tilskud fra GUDP: 14 mio. kr. 

GræsProf: Nye græssorter, høst- og forarbejdnings-metoder til grøn bioraffinering
Tilskud fra GUDP: 11 mio. kr. 

GræsProteinFoder: Græsfoder til smågrise og kyllinger
Tilskud fra GUDP: 8 mio. kr. 

Fuldskala anlæg til grøn bioraffinering, DLG 
Tilskud fra GUDP: ca. 14 mio. kr.

Partnerskab for bæredygtig bioraffinering
Tilskud: 442.389 kr.

InnoGrass: Græs som klima-venligt fødevareprotein 
Tilskud fra GUDP: 4 mio. kr.

AlfaMax Bioraf: Lucerne som grovfoder til svin
Tilskud fra GUDP: 4,2 mio. kr.

GRØNBIORAF: Pilotanlæg til bioraffinering af græs på AU
Tilskud fra GUDP: 8 mio. kr.

SUBLEEM 2.0: Fødevarer af bioraffineret roetop og græs
Tilskud fra GUDP: 2,8 mio. kr.

Green-Eggs: Dansk kløver-protein til økologiske høns 
Tilskud fra GUDP: 7,8 mio. kr.

SuperGrassPork: Økologisk svinefodring med græsprotein
Tilskud fra GUDP: 6,7 mio. kr.

MultiPlant: Raffinering af flerårige økologiske højværdiafgrøder
Tilskud fra GUDP: 9 mio. kr.

OrganoFinery: Bioraffinering af grøntafgrøder til foder, gødning og energi
Tilskud fra GUDP: 10 mio. kr.