Dansk indsats

For at fremme varetagelsen af danske interesser i arbejdet, har Miljøstyrelsen etableret en dansk følgegruppe med dansk deltagelse af bl.a. Landbrug&Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Århus Universitet, Aalborg Universitet, Forbrugerrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Derudover har Nordisk Ministerråd, på dansk initiativ, etableret en fælles nordisk arbejdsgruppe, der følger arbejdet.

Danske virksomheder kan have væsentlig interesse i den konkrete udformning af PEF metoderne. Produkter fra Danmark vil ofte have en bedre miljøprofil end tilsvarende produkter produceret i andre lande, eksempelvis pga. en renere energiforsyning og mere effektive produktionsmetoder. Derfor kan anvendelse af metoder udviklet under PEF give danske virksomheder en konkurrencefordel. Landbrug og Fødevarer har set, at danske producenter med disse metoder implementeret kan opnå en markedsfordel på det europæiske marked for dansk producerede fødevarer.

National PEF følgegruppe

Miljøstyrelsen har nedsat en national følgegruppe, der overordnet set arbejder med udbrede kendskabet til arbejdet med miljømæssige fodaftryk i Danmark og indgå i dialog med interessenter, som led i en tidlig dansk interessevaretagelse i forhold til udmøntningen af PEF.

Gruppens aktiviteter vedrører blandt andet:

  • Følgegruppe for projekter, der igangsættes vedrørende PEF i dansk og Nordisk regi: pt. Farm model (interesserede i følgegruppen laver et lille følgegruppeudvalg), LCA konsensus, Kommunikation, Benchmarking
  • Følge udviklingen i Kommissionens pilotprojekter PEFCR og OEFSR
  • Debatforum for generelle aspekter i relation til Kommissionens PEF arbejde
  • Diskutere evt. behov for særlige danske eller nordiske initiativer indenfor PEF
  • Diskutere Kommissionens forslag til den videre anvendelse af PEF/OEF i forhold til produktpolitik og miljøledelse (herunder blomsten, EMAS, Energimærket, ecodesign direktivet, cirkulær økonomi mv.)
  • Gensidig informationsforum

 Læs strateginotat vedrørende udrulningen af Kommissionens pilotprojekt om PEF

Nordisk arbejdsgruppe om PEF (NEF)

Miljøstyrelsen deltager i NEF, som følger og koordinerer indsatsen omkring PEF. NEF blev oprettet i 2015 af arbejdsgruppen for bæredygtigt forbrug og produktion under Nordisk Ministerråd (NMR). 

På initiativ af den nordiske gruppe har den nordiske embedsmandskommitte for Miljø (EKM) formuleret et brev til Kommissionen, der udtrykker opbakning til arbejdet med harmoniserede regler og metoder til måling af miljøpåvirkning af produkter og services

Se også 'Discussion Paper - Future environmental footprint communication'

Kontaktpersoner - Miljøstyrelsens PEF følgegruppe

Tekniker Gert Sønderskov Hansen
+45 22349153
Obfuscated Email  

Koordinator Preben Kristensen
+45 60756040
Obfuscated Email