Sådan gør du

Hensynet til energiforbrug og miljøbelastning kan i indkøbssituationen inddrages ved brug af 3 forskellige metoder. Der er valgfrihed imellem metoderne.

De tre metoder er:

  1. Fastsættelse af minimumskrav (tekniske specifikationer).
  2. Anvendelse af energiforbrug og miljøbelastning som delkriterier (konkurrenceparametre) i forbindelse med brug af tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige pris”.
  3. Beregning af driftslevetidsomkostninger - dvs. at medregne "prisen" på miljøbelastning og energiforbrug i den samlede pris. Dette gøres ved at bruge en specifikt angivet beregningsmodel.

Metode 1 og 2 kan også kombineres, så der både stilles minimumskrav til miljø og energi, samtidig med at dette også indgår som konkurrenceparametre. I så fald skal delkriterierne ligge ud over de fastsatte minimumskrav.

I alle tilfælde gælder, at det er frivilligt hvilket niveau, der vælges for kravene vedr. miljøbelastning og energiforbrug, samt hvilken vægtning der anvendes i forhold til andre delkriterier.

Minimumskrav

Minimumskrav - også kaldet tekniske specifikation i bekendtgørelsen - er krav, der som minimum skal være opfyldt for at kunne byde på den udbudte opgave. Det kan f.eks. være specifikke krav til brændstofforbrug (liter/km) og emissioner af forurenende stoffer (g/km). Energiklasser, euronormer og partikelfiltre er gængse standardiserede fællesbetegnelser, som bør anvendes i forbindelse med at stille minimumskrav.

Læs mere om euronormer, energiklasser og partikelfiltre og læs om EU's kriterier for transport i faktaboksen. Her findes bl.a. eksempler på, hvordan der kan fastsættes minimumskrav.

Energiforbrug og miljøbelastning som delkriterier

Ved at inddrage energiforbrug og miljøbelastning som delkriterier bliver miljø og energi til et konkurrenceparameter, hvor tilbudsgiverne kan konkurrere om at være bedst inden for det enkelte delkriterium.  Det kan f.eks. være ved at tilbyde køretøjer, der kører langt på literen eller har lavere emissioner af forurenende stoffer end de gængse standarder.

Det er vigtigt, at man som ordregiver klart beskriver, hvad det er for miljø- og energiforhold, der inddrages i indkøbsbeslutningen, så det bliver gennemsigtigt for alle tilbudsgivere, hvad der lægges vægt på i forbindelse med tildelingen af den kontrakt, der udbydes.

Euronormer, energiklasser og krav til partikelfiltre bør også indgå i fastsættelsen af delkriterier, idet disse standardiserede fællesbetegnelser sikrer sammenlignelighed.

På udbudsportalen Den Ansvarlige Indkøber  kan du finde inspiration og konkrete udbudstekster ved formulering af mindstekrav eller tildelinsgkriterier. 

Beregning af driftslevetidsomkostninger

At inddrage driftslevetidsomkostningerne i et udbud sigter mod, at man i prisen på et givent køretøj, har indregnet de udgifter som miljøbelastning og energiforbruget fra køretøjet vil medføre i sin levetid. Metoden til at gøre dette er beskrevet i bekendtgørelsens § 6  , og skal følges.

EU-Kommissionen har udviklet et konkret beregningsværktøj , der følger den angivne metode til at beregne driftslevetidsomkostninger. Denne beregner er et godt udgangspunkt, hvis du ønsker at benytte denne metode. Bemærk, at priserne i beregningsværktøjet er angivet i Euro. Disse bør omregnes til den valuta, der afgives tilbud i. De angivne værdier (EUR/kg) for omkostninger vedr. emissioner skal følges, dog kan der godt anvendes højere omkostninger, hvis lokale forhold taler for dette. I så fald må disse omkostninger max. være en faktor 2 højere end de angivne værdier.

Vejledninger og inspiration

På udbudsportalen Den Anvarlige Indkøber  kan du bl.a. finde konkrete udbudstekster til brug ved formulering af mindstekrav eller tildelingskriterier. Siden rummer eksempler på miljøkrav til både personbiler, varebiler, busser, lastbiler og renovationsvogne. 

EU-Kommissionen har udviklet kriterier for grønne indkøb  inden for ti produktgrupper, herunder transport. Kriterierne skal tjene som inspiration til, hvad der er relevante krav at stille. EU's grønne indkøbskriterier for transport omhandler personbiler, lette erhvervskøretøjer og køretøjer til offentlig transport, herunder indkøb af transportydelser. Kriterierne omfatter også krav til støj, kølemidler i ac-anlæg, smøreolier og dæk. Der er forslag til både minimumskrav (tekniske specifikationer) og tildelingskriterier.