Miljøbevidste indkøb af køretøjer

Det er obligatorisk for stat, regioner, kommuner og visse private virksomheder at inddrage hensyn til miljøbelastning og energiforbrug, når der indkøbes køretøjer til vejtransport.

På billedet ses en motorvej med trafik.

Hvem? 

Staten, regioner og kommuner, samt de private virksomheder, der er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal følge reglerne.  Læs mere EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv [2014/25/EU] her .

Hvornår?

Det er kun indkøb over en vis værdi, der er omfattet af reglerne om at stille miljø- og energikrav. Reglerne gælder kun, hvis indkøbet overstiger tærskelværdien i EU's udbudsdirektiver. Denne værdi - tærskelværdien - fremgår af direktiverne. 
De til enhver tid gældende tærskelværdier kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Hvad?

Bekendtgørelsen forpligter offentlige organisationer til at tage miljøhensyn ved indkøb af køretøjer. Det kan fx gøres ved at stille miljø- og energikrav i udbuddet eller ved at evaluere tilbud på baggrund af livscyklusomkosntinger og dermed medregne omkostninger forbundet med brug af køretøjet. Se højreboks for inspiration til miljøhensyn ved indkøb af køretøjer. 

Reglerne omfatter indkøb af køretøjer til vejtransport, dvs. alt fra personbiler, varevogne til busser og lastbiler. Reglerne gælder uanset om det er nye eller brugte køretøjer, der indkøbes.

Nogle køretøjer er dog undtaget fra reglerne. Det gælder køretøjer, der er specielt konstrueret til brug i f.eks. lufthavne og byggepladser, eller specielt konstrueret til brug i f.eks. hæren, brandvæsenet og politiet.

Indkøb af transportydelser

Operatører i den kollektive trafik skal også følge reglerne, når de indkøber køretøjer til at yde service indenfor den kollektive trafik. Dette betyder i praksis, at offentlige myndigheder også skal følge reglerne om miljø- og energikrav, når de udbyder drift af den kollektive trafik. Idet reglerne kun omfatter køretøjer til vejtransport, er der i praksis kun tale om udbud af buskørsel. Kollektiv trafik på bane er således ikke omfattet af reglerne.

Offentlige indkøb af andre transportydelser, såsom patientbefordring, handicap- og ældrekørsel, skole-hjemkørsel mv., er heller ikke omfattet af reglerne.

Se mere om reglerne i  bekendtgørelse nr. 1394 af 14. december 2010 om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport.

Læs mere om grøn transport

Trafikstyrelsens  anbefalinger for offentlige indkøb af person- og varebiler  (senest opdateret i 2012, forventes ikke opdateret igen)

EU's grønne indkøbskriterier for transport