Europæisk strategi for bæredygtig udvikling

Det Europæiske Råd vedtog i juni 2006 en fornyet strategi for bæredygtig udvikling i et udvidet EU. Strategien bygger videre på strategien som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Göteborg i 2001 og en evalueringsproces som blev påbegyndt i 2004.

I EU er det  Strategien for Bæredygtig Udvikling  fra 2006, der sætter de overordnede rammer for indsatsen indenfor bæredygtigt forbrug og produktion. Denne strategi førte i 2008 til  EU’s handlingsplan for bæredygtig forbrug og produktion og bæredygtig industri politik  (også kaldet SCP handlingsplanen).

Det overordnede mål med EU's bæredygtighedsstrategi er at sætte "EU i stand til at opnå vedvarende forbedring af livskvaliteten for både nuværende og kommende generationer ved skabelse af bæredygtige samfund, der kan forvalte og anvende ressourcerne effektivt og udnytte økonomiens økologiske og sociale innovationspotentiale for således at sikre velfærd, miljøbeskyttelse og social samhørighed." 

Statusrapporter og moniteringsrapporter

Kommissionen skal hvert andet år udarbejde en statusrapport for implementering af strategien. Den første blev udarbejdet i 2007 og siden er der udarbejdet en evalueringsrapport for 2009 . Eurostat udarbejder desuden hvert andet år en moniteringsrapport, der ved hjælp af en række indikatorer beskriver udviklingen ved hjælp af en række indikatorer.

Se den seneste monitoreringsrapport (2015)

Læs mere om arbejdet med bæredygtig udvikling i EU på Europa kommissionens hjemmeside.

Prioriteter i EU's bæredygtighedsstrategi

Strategien fastsætter overordnede mål og handlingsplaner inden for 7 prioriterede områder frem til 2010:

  • Klimaændringer og ren energi
  • Bæredygtig transport
  • Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion
  • Folkesundhed
  • Bevaring og forvaltning af naturressourcer
  • Social inklusion, demografi and migration
  • Globale udfordringer i forbindelse med fattigdom og udvikling