Cartagena-protokollen

Danmark har tiltrådt Cartagena-protokollen om biosikkerhed, som har til formål at sikre et passende beskyttelsesniveau i forbindelse med håndtering af GMO’er.

Transport af genetisk modificerede organismer (GMO'er) fra ét land til et andet er reguleret af Cartagana-protokollen om biosikkerhed.

Vidste du at… 

Cartagena-protokollen er en supplerende aftale mellem parterne under FN’s konvention om biologisk mangfoldighed. Denne konvention skal beskytte mangfoldigheder af dyre- og plantearter på kloden.

Vidensbank om GMO 

Cartagena-protokollens omdrejningspunkt bliver den fremtidige ’Clearing-House’-mekanisme, som på dansk kaldes "Clearingcenteret for Biosikkerhed". Formålet med clearingcenteret er at udveksle informationer vedrørende genetisk modificerede organismer og deres regulering.

Cartagena-protokollen regulerer først og fremmest eksport af genmodificerede afgrøder fra ét land til et andet. Den indebærer, at et givent land, der vil eksportere levende genmodificerede organismer beregnet til udsætning i miljøet, altid skal oplyse et givent modtagerland om den forestående eksport, og desuden altid skal stille de relevante oplysninger om organismen til rådighed.

Formålet med protokollen er, at sikre en passende beskyttelse af miljø og mennesker i forbindelse med en overførsel af genmodificerede organismer fra et land til et andet samt i forbindelse med håndtering og anvendelse af levende genmodificerede organismer.