Regulering af transport af GMO'er

Miljøstyrelsen administrerer en række bekendtgørelser, der vedrører transport af GMO'er. Vær desuden opmærksom på, at kravene i ADR skal overholdes.

Alle links fører til Retsinformation, der er statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser, ADR og cirkulærer m.v., til Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Lov om miljø og genteknologi 

Der er én overordnet lov, der regulerer brugen af genteknologi i Danmark, og den hedder Lov om miljø og genteknologi. Loven er den danske gennemførelse af EU's såkaldte udsætningsdirektiv og EU's direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer. Lov om miljø og genteknologi skal medvirke til at værne om naturen og miljøet, så samfundsudviklingen kan ske på en bæredygtig måde. Loven skal administreres i overensstemmelse med hensyntagen til bevarelse af dyre- og plantelivet, etiske værdier, respekt for menneskers livsvilkår og beskyttelse af menneskers sundhed. Der er knyttet en række bekendtgørelser til loven.

Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi

Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU

Bekendtgørelse om gebyr i henhold til lov om miljø og genteknologi

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) og underskriftsprotokol

EU-direktiver

Læs mere om EU-reglerne på EU-kommissionens hjemmeside, herunder også de uddybende noter, der er udarbejdet.