Høring over ansøgning om forsøgsmæssig udsætning i miljøet af genetisk modificerede majsplanter på et areal ved Holsted

Landbrug

Miljøstyrelsen modtog den 27. december 2007 en ansøgning om godkendelse af forsøgsmæssig udsætning af den genetisk modificerede majs NK603 på et areal ved Holsted i perioden april 2008 til oktober 2011 .

Ansøgningen er indleveret af Monsanto Crop Science Denmark A/S efter reglerne i Bekg. nr. 1319 af 20. november 2006 om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer – den bekendtgørelse hvormed Dir. 2001/18/EF er gennemført i Danmark.

De genmodificerede majsplanter har fået overført gener, der gør dem modstandsdygtige overfor herbicidet glyfosat (”Roundup”).

Formålet med forsøget er – under danske forhold – at sammenligne traditionel ukrudtbekæmpelsesstrategi i forbindelse med majsdyrkning i forhold til en ny ukrudtbekæmpelsesstrategi baseret på brugen af glyfosat i forbindelse med glyfosattolerante majsplanter.

De transgene planter er ikke tilføjet gener, der giver tolerance overfor antibiotika.

Den genetisk modificerede majs NK603 er godkendt i EU til import og anvendelse i industrielle produkter samt i foder og fødevare. Der er ikke meddelt tilladelse til at dyrke den genmodificerede majs NK603 i EU.

Miljøministeriet har 90 dage til at give ansøgeren svar på ansøgningen. Dertil kan lægges 30 dage til gennemførelse af offentlig høring.

Miljøstyrelsen har sendt ansøgningen til vurdering hos Danmarks Miljøundersøgelser, Plantedirektoratet og Fødevareinstituttet.

Ansøgningen er tillige sendt i offentlig høring via Miljøstyrelsens hjemmeside og gennem annoncering i lokale og landsdækkende aviser samt til direkte høring hos en række interesseorganisationer, myndigheder, forskningsinstitutioner m.v.

Godkendelse til forsøgsudsætning er en ren national afgørelse.

Høringsfrist
Høringsfristen er mandag, den 3.marts 2008.

Høringsvar og kontaktperson
Høringssvar sendes til Miljøstyrelsen, Pesticid- og genteknologienheden, Strandgade 29, 1401 København K eller modtages via e-mail på .

Yderligere oplysninger fås hos fuldmægtig Ole Kaae, Miljøstyrelsen, e-mail eller tlf. 72 54 41 42.