Opdræt af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

Hvis du ønsker at bruge fremmede eller lokalt fraværende arter i akvakultur, skal du være opmærksom på de særlige regler, der gælder.

Krav til ansøgninger 

Åbne akvakulturanlæg
EU forordningen om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (link til forordning)  stiller krav om godkendelse ved import og brug af sådanne arter i åbne akvakulturanlæg.

Forordningens definitionen på akvakultur følger definitionen i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond:

”Opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer ved hjælp af metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for; organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom i hele opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet”

Ansøgning om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur sendes som digital post via

 

Ansøgningsskemaet, som bedes udfyldt ved ansøgning forefindes på Bilag 1 i forordningen. 

 

Lukkede akvakulturanlæg
Lukkede akvakulturanlæg behøver ikke en tilladelse til opdræt af fremmede eller lokalt fraværende arter, Miljøstyrelsen skal dog stadig have fremsendt oplysninger om anlægget via .

Et akvakulturanlæg skal opfylde følgende kriterier for at være et lukket anlæg:

”Akvakulturen finder sted i et akvatisk medium, hvor vandet recirkuleres, og afløbsvandet ikke på nogen måde kommer i forbindelse med åbne vandsystemer, før det er siet og filtreret eller nedsivet og behandlet med henblik på at hindre udledning af fast affald til vandmiljøet

og udslip fra anlægget af opdrættede arter eller ikke-målarter, der kan overleve og efterfølgende reproducere

og som:

hindrer tab af opdrættede enkelteksemplarer eller ikke-målarter og andet biologisk materiale, herunder patogener, som følge af faktorer som for eksempel rovdyr (f.eks. fugle) og oversvømmelse (det vil sige, at anlægget skal placeres i sikker afstand fra åbne vandsystemer på grundlag af en behørig vurdering foretaget af de ansvarlige myndigheder)

og på rimelig vis hindrer tab af opdrættede enkelteksemplarer eller ikke-målarter og andet biologisk materiale, herunder patogener, som følge af tyveri og vandalisme, og sikrer forsvarlig bortskaffelse af døde organismer”. (link til forordning)


Listen over lukkede akvakulturanlæg findes her link til liste 

 

Nyttige links:

Her kan du søge alle akvakulturanlæg frem

Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

Kommissionens Forordning (EF) nr. 535/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Forordning (EF) nr. 708/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2008 om ændring af bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007