Opdræt af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

Hvis du ønsker at bruge fremmede eller lokalt fraværende arter i akvakultur, skal du være opmærksom på de særlige regler, der gælder.

Krav til ansøgninger 

Åbne akvakulturanlæg
EU forordningen om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (link til forordning)  stiller krav om godkendelse ved import og brug af sådanne arter i åbne akvakulturanlæg.

Forordningens definitionen på akvakultur følger definitionen i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond:

”Opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer ved hjælp af metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for; organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom i hele opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet”

Ansøgning om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur sendes som digital post via

 

Ansøgningsskemaet, som bedes udfyldt ved ansøgning forefindes på Bilag 1 i forordningen. 
 

Lukkede akvakulturanlæg
Lukkede akvakulturanlæg behøver ikke en tilladelse til opdræt af fremmede eller lokalt fraværende arter, Miljøstyrelsen skal dog stadig have fremsendt oplysninger om anlægget via .

Et akvakulturanlæg skal opfylde følgende kriterier for at være et lukket anlæg:

”Akvakulturen finder sted i et akvatisk medium, hvor vandet recirkuleres, og afløbsvandet ikke på nogen måde kommer i forbindelse med åbne vandsystemer, før det er siet og filtreret eller nedsivet og behandlet med henblik på at hindre udledning af fast affald til vandmiljøet

og udslip fra anlægget af opdrættede arter eller ikke-målarter, der kan overleve og efterfølgende reproducere

og som:

hindrer tab af opdrættede enkelteksemplarer eller ikke-målarter og andet biologisk materiale, herunder patogener, som følge af faktorer som for eksempel rovdyr (f.eks. fugle) og oversvømmelse (det vil sige, at anlægget skal placeres i sikker afstand fra åbne vandsystemer på grundlag af en behørig vurdering foretaget af de ansvarlige myndigheder)

og på rimelig vis hindrer tab af opdrættede enkelteksemplarer eller ikke-målarter og andet biologisk materiale, herunder patogener, som følge af tyveri og vandalisme, og sikrer forsvarlig bortskaffelse af døde organismer”. (link til forordning)


Se listen over lukkede akvakulturanlæg, som bruger fremmede arter HER

Arter som kræver tilladelse og/eller dispensation til brug i akvakultur
Arter, der er hjemmehørende i Danmark, kræver ikke tilladelse efter forordningen. Ønsker du at bruge fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur, er det både nødvendigt at få en tilladelse efter reglerne i Rådets forordning om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur og at få en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31.

Er du i tvivl, om en given art er omfattet af reglerne, kan du finde hjælp i den vejledende artsliste nedenfor. 

Ansøgning
Ønsker du at bruge fremmede eller lokalt fraværende arter i akvakultur, skal du søge i henhold til Rådets forordning nr. 708/2007. Ved behandling af din ansøgning vil Miljøstyrelsen samtidig vurdere muligheden for dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31. Du skal være opmærksom på, at fremmede eller lokalt fraværende arter, som i forordningen er undtaget fra kravet om tilladelse (forordningens bilag IV), kan kræve dispensation i henhold til Naturbeskyttelsesloven §31.

Uanset om du har brug for tilladelse og/eller dispensation, skal du udfylde ansøgningsskemaet på bilag I i forordningen og sende den til , ATT: Virksomheder.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledende artsliste, hvor du kan se hvorvidt udvalgte arter betragtes som hjemmehørende eller fremmede, og hvilken tilladelse en evt. brug af arten kræver. 


Se den vejledende artsliste HER (listen opdateres løbende)

Ønsker du at bruge en fremmed eller lokalt fraværende art, som ikke står på ovenstående liste, skal du kontakte Miljøstyrelsen via , ATT: Virksomheder

Ansøgninger og tilladelser

Nedenfor kan du se Miljøstyrelsens historiske register over ansøgninger og tilladelser til indførelser og omplantninger af fremmede arter.

 

Se Miljøstyrelsens register over ansøgninger og tilladelser HER.

Se Miljøstyrelsens datablade over ansøgninger og tilladelser HER

 

 

 

Nyttige links:

Her kan du søge alle akvakulturanlæg frem

Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

Kommissionens Forordning (EF) nr. 535/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Forordning (EF) nr. 708/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2008 om ændring af bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007