Havbrug

Opdræt af fisk i havbrug foregår i store cirkulære net, der holdes flydende ved hjælp af flyderinge forankret til havbunden.

Havbrug

I Danmark opdrættes der overvejende regnbueørreder i havbrug. Der er ca. 20 havbrug i Danmark. I 2013 producerede de tilsammen ca. 10.500 tons fisk. Produktionsperioden er på ca. 7-9 måneder fra april til oktober/november. Produktionen er baseret på udsætning af 600-1000 g store ørreder som indkøbes fra ferskvandsdambrugene, og dernæst udsættes i havbrugene, hvor de i løbet af denne periode når en størrelse på ca. 2-4 kilo.

Netburene optages om vinteren hvor de rengøres og repareres til den komne produktionssæson. Enkelte havbrug forsøger med overvintring.

Miljøpåvirkninger fra havbrug

Produktion af fisk i havbrug påvirker miljøet på forskellige områder, dog afhænger graden af forureningen af størrelsen af havbruget og på beliggenheden, da bl.a. vandstrømme kan påvirke spredning af forureningen.

Der udledes kvælstof, fosfor og organisk stof, som først og fremmest stammer fra foderspild og ekskrementer. Dertil kommer udledning af antibegroningsmidler (kobber) og medicinrester. Den udledte mængde af næringsstoffer indgår i den totale pulje af udledt kvælstof og fosfor til det marine miljø. Ekskrementer og foderspild kan bundfældes under netburene, hvilket kan påvirke bundens plante- og dyreliv under havbruget.

Udledningen af medicinrester og kobber er reguleret, med henblik på at sikre, at vandkvalitetskravene i vandsøjlen er overholdt, og der ikke sker en ophobning af kobber og medicinrester under havbruget.

Regulering og miljøbeskyttelse

Havbrug er listevirksomheder (forurenende virksomhed) og skal miljøgodkendes før de kan etableres, ændres eller udvides, jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven og §3 i godkendelsesbekendtgørelsen . Havbrug beliggende nærmere end en sømil fra kysten er opført på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, som listepunkt I 203. Havbrug beliggende helt eller delvist længere end 1 sømil fra kysten er omfattet af listepunkt I 205.

Havbrug i Danmark reguleres efter to forskellige regelsæt med hensyn til næringsstofudledning og VVM godkendelser afhængigt af, om de ligger tæt på kysten (planloven/vandrammedirektivet) eller ude i havet (havbeskyttelsesloven/havstrategidirektivet). Reglerne om miljøgodkendelse af havbrug er ens uanset beliggenhed.

Kompetencen til at godkende havbrug ligger hos forskellige myndigheder. Placeringstilladelser til havbrug i forhold strategiske interesser på havet, f.eks. vindmølleparker, færgeruter, råstofindvinding, meddeles af Miljøstyrelsen. Kompetencen til at meddele miljøgodkendelse, foretage habitatkonsekvensvurdering og foretage VVM screening og meddele VVM godkendelse ligger hos kommunalbestyrelserne i kystkommunerne og Miljøstyrelsen, MST virksomheder i havområdet.

Vurderingen af råderum for næringsstofudledning ligger hos Miljøstyrelsen, som er fortolkende myndighed på vandrammedirektivet og havstrategidirektivet. Derudover er Miljøstyrelsen myndighed for forvaltning af havstrategidirektivet i havområderne og kommunalbestyrelserne er myndighed for forvaltning af vandrammedirektivet ud til basislinjen + 1 sømil.

Placeringstilladelser til havbrug efter fiskeriloven

Der kræves en placeringstilladelse fra Miljøstyrelsen til at etablere og drive havbrug. Det fremgår på nuværende tidspunkt af bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug, at ansøgninger skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, men dette vil blive rettet snarest muligt. Ansøgninger skal sendes til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email.

Der er årlig ansøgningsfrist for ansøgning om placeringer i Kattegat den 1. april. For øvrige havområder er der ingen frist. 

Se bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug

Der er i Fødevare- og landbrugspakken afsat 800 tons N til nye havbrug i havstrategiområdet.

Miljø- og fødevareministeriet har med midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond fået undersøgt hvilke geografiske områder, som er bedst egnede til havbrug i Kattegat.

I hvert område (såkaldt havbrugszone) er der på en udvalgt position foretaget modelberegninger af effekten af et havbrug med produktion af regnbueørred, som har en udledning på 100 tons kvælstof.

De udpegede områder er udvalgt på baggrund af en screening af hele Kattegat. Du kan læse mere om screeningen i Screeningsrapporten. Det er fortsat muligt at søge placeringstilladelse til havbrug uden for de udpegede områder.

I forbindelse med en konkret ansøgning om miljøgodkendelse vil udledningerne fra havbruget skulle indgå i en samlet vurdering af udledningerne til området og vurderes i forhold til områdets miljøtilstand og det eventuelle råderum eller indsatsbehov, der måtte være i det givne område.  I forhold til Natura 2000 områder, vil en miljøgodkendelse af et havbrug ligeledes altid kræve en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i den endelige placering, størrelse mv. af det ansøgte havbrug.

Se kort over havbrugszonerne

For hver havbrugszone er der udarbejdet en selvstændig rapport: 

Rapport Havbrugszone A

Rapport Havbrugszone B

Rapport Havbrugszone C

Rapport Havbrugszone D

Rapport Havbrugszone DD

Rapport Havbrugszone E

Rapport Havbrugszone F

Rapport Havbrugszone G

Rapport Havbrugszone H

Der er udarbejdet en særskilt rapport om modelkompleksets robusthed: Modelrobusthed af lokalisering

 

De 35 ansøgninger om drift af havbrug

Ansøgning 1

Ansøgning 2

Ansøgning 3

Osv...

Indberetning om miljøforhold

Hav- og saltvandsdambrug skal hvert år indsende oplysninger om miljøforhold til myndigheden.

Læs mere her