Udvalg og arbejdsgrupper

Akvakulturudvalg

Medio 2009 nedsatte Miljøminister Troels Lund Poulsen og Fødevareminister Eva Kjer Hansen et udvalg med henblik på at få anbefalinger til, hvordan et ønske om vækst i akvakulturerhvervet kan forenes med hensyntagen til vandmiljøet. Akvakulturudvalget afsluttede sit arbejde i maj 2010 og udvalgets anbefalinger og hovedrapport kan læses her:

Anbefalinger fra akvakulturudvalget maj 2010  (pdf, 170 kb)

Hovedrapport fra Akvakulturudvalg juli 2010 : Regeringens akvakulturudvalg af 2009 - Anbefalinger til en bæredygtig udvikling af dansk akvakultur (pdf, 250 kb)

Baggrundsmateriale for akvakulturudvalget 2009/10  

Der blev til udvalgets udarbejde en række skriftlige bidrag, der har tjent som oplæg til diskussionerne i akvakulturudvalget, herunder bidrag fra de arbejdsgrupper, der har arbejdet under udvalget, samt de eksterne bidrag som er blevet tilvejebragt under udvalgets arbejde. Nedenstående bilag er et uddrag af de eksterne bidrag. Bilagssamlingen er ikke en del af akvakulturudvalgets anbefalinger.

Bilag: 

1)  Aftale om Grøn Vækst , 16. juni 2009 (pdf) 
2)  Handlingsplan for fiskeri og akvakultur 2006 Regeringens  og Dansk Folkepartis Handlingsplan 2006: En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur (pdf) 
3)  FVM, orientering om afgitringssager : Orientering til akvakulturudvalget angående status og problemstillinger vedr. afgitring af dambrug, den 5. maj 2010 (pdf) 
4)  FOI Fiskeriets Økonomi 2010 : Dokument fra Fødevareøkonomisk Institut: Fiskeriets Økonomi 2010 (pdf) 
5)  FVM orientering om kommissionens strategi for akvakultur:  Orientering fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om kommissionens strategi for en bæredygtig udvikling af europæiske akvakultur, den 16. november 2009 (pdf) 
6)  FVM om 1. runde under EFF-akvakulturordningen 2008 : Orientering fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om tilsagn til projekter under 1. runde af EFF-tilskudsordningen ”Etablering og modernisering af akvakulturanlæg”, den 2. december 2008 (pdf) 
7)  FVM om prioritering af forskning om akvakultur 2009 : Papir af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om prioriterede forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter indenfor akvakultur, maj 2009 (pdf) 
8)  FVM. orientering om FIUF og EFF midler : Bidrag til 1. møde i akvakulturudvalget (pdf)
9)  Aqua Export : Afsætningspotentiale for danske leverandører af udstyr og systemer til akvakulturerhvervet (pdf)
10)  FOI om rentabilitet i akvakultur : Notat vedrørende rentabilitet i akvakultur, 15. juni 2009 (pdf)
11)  FOI, Økonomiske konsekvenser for indførelse af kvotehandelssystem : Notat ang. ”Økonomiske konsekvenser ved indførelse af et individuelt omsætteligt kvotesystem for kvælstof i akvakultursektoren”, 28. januar 2010 (pdf) 
12)  FOI tillæg til notat om kvoter : Tillæg til notat vedrørende ”Økonomiske konsekvenser ved indførelse af et individuelt omsætteligt kvotesystem for kvælstof i akvakultursektoren”, 28. januar 2010 (pdf)
13)  FVM overvejelser om medicin og hjælpestoffer : Overvejelser vedrørende bestandstæthed og forbrug af medicin og hjælpestoffer, 16. april 2010 (pdf) 
14)  IMV Havbrug samfundsøkonomisk analyse 2006 : Samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved øget produktion af ørred i danske farvande, februar 2006 (pdf) 
15)  IMV Ørredproduktion i dansk akvakultur 2007  (pdf) 
16)  DTU Aqua om Faunapassage 26. marts 2010 : Faunapassageløsninger - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde (pdf) 
17)  Ringkøbing-Skjern Kommune, Masterplan akvakultur maj 2009 : udvikling af akvakultur i Ringkøbing Skjern Kommune 2009 - 2015 (pdf) 
18)  Delrapport fra ekspertgruppen om medicin og hjælpestoffer : Delrapport om anvendelse og udledning af lægemidler og hjælpestoffer fra dambrugsvirksomheder. Endelig udgave, 25.02.2010 (pdf)

Teknisk arbejdsgruppe 2008-2009 

I forbindelse med afrapporteringen fra det såkaldte modeldambrugsprojekt nedsatte Miljøstyrelsen medio 2008 en teknisk arbejdsgruppe, der bl.a. skulle levere anbefalinger til, hvordan ny viden om dambrug kunne udmøntes i nye regler og vejledninger. Gruppen nåede imidlertid kun at afholde enkelte møder, inden den blev nedlagt som følge af arbejdet i akvakulturudvalget.  

Ved det første møde i den tekniske arbejdsgruppe, blev der stillet en række spørgsmål som DMU forsøger svarlagt i flg. notat:  Notat om udvikling af udlederkontrolsystem fra DMU , september 2008 (pdf)