Medicin og hjælpestoffer

Mange dambrug anvender lægemidler (medicin) og kemikalier (hjælpestoffer), enten til behandling af syge fisk eller til rengøring.

Ledes der rester af medicin og hjælpestoffer med spildevandet til vandløb, søer eller havet, så skal udledningen reguleres i henhold til reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav . Der kan læses mere om miljøkvalitetskrav for overfladevand hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Naturstyrelsen varetager vejledning om forståelse af bekendtgørelse om Miljøkvalitetskrav. Miljøstyrelsen svarer på spørgsmål, som er mere dambrugsrelaterede.

Der findes pt. ingen vejledning til bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav - der henvises derfor til nedenstående samling af relevant materiale:

Vejledningsbrev om reduktionsrater , april 2011 (pdf)
Brev vedr. anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer fra ferskvandsdambrug.

Afgørelse fra Miljøklagenævnet , marts 2008 (pdf)
Påbud til Møbjerg Dambrug om begrænset anvendelse og udledning af antibiotika og andre kemikalier.

Brev om Miljøklagenævnsafgørelse, dec 2008 (pdf)
Brev ang. retningslinjer for dambrugenes anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer.

Vejledning om adgang til Vetstat , 2008 (pdf)
Brugervejledning for kommuners adgang til Vetstat.

Samling af breve og vejledningsskrivelser , 2005-2006 (pdf)
1. Brev angående fastsættelse af vilkår for udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug
2. Notat om medicin og hjælpestoffer
3. Brev vedr. Vandkvalitetskrav
4. Brev angående henvendelse om opfyldelse af vandkvalitetskrav

Breve ang. medicin og hjælpestoffer , 2004-2005 (pdf)
1. Brev ang. bestemmelse af udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug
2. Notat vedr. reduktionsrater til PoolSim til bestemmelse af udledning af medicin og hjælpestoffer fra dambrug

Brev om kvalitetskriterier , marts 2005 (pdf)
Brev om fastsættelse af kvalitetskrav for visse farlige stoffer i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996

Vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug , 2008 (pdf)
En vejledning som er et supplement til bekendtgørelser og vejledninger på miljøområdet, herunder vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.

Faglige rapporter og notater

Cowi notat om reduktionsrater , jan 2011 (pdf)
Notat om "Anvendelse af reduktionsrater for hjælpestoffer og lægemidler ved vurdering af udledning fra dambrugsvirksomheder"

Delrapport fra akvakulturudvalget , feb. 2010 (pdf)
Delrapport om anvendelse og udledning af lægemidler og hjælpestoffer fra dambrugsvirksomheder.

DTU-aqua notat til Akvakulturudvalget om omsætningsrater for hjælpestoffer , udateret (pdf)
Notat vedr. beregning af resulterende hjælpestof udledning fra dambrug.

DMU-rapport nr. 699, 2008 "Omsætning af formalin i danske dambrug"

DMU-rapport nr. 659, 2008 "Optimering af behandlingseffekten i akvakultur"

Notat om DMU-rapport nr. 699, juni 2009 "Notat vedr. omsætningsrater for formaldehyd i 3 typer dambrug, traditionelle jorddambrug, model 1 dambrug og model 3 dambrug til bestemmelse af udledningskoncentrationer og mængder" (pdf)