Indvinding af vand

Dambrugenes vandindvinding reguleres efter vandforsyningsloven. Nedenstående findes diverse dokumenter med relevans til vandindvinding på ferskvandsdambrug.

Brev til udvalgte kommuner  (pdf)
Brev til udvalgte kommuner vedrørende manglende VVM-procedure i forbindelse med tilladelser til vandindvinding til ferskvandsdambrug, januar 2007.

Brev til amtet (pdf)
Brev til amter vedrørende alle amtets påklagede tilladelser til vandindvinding til dambrug, december 2006.

Brev til dambrugsejer (pdf)
Brev til dambrugsejere vedrørende behandling af klage over NN Dambrugs vandindvindingstilladelse, december 2006.

Brev til Kommuner (pdf)
Brev til kommunerne vedrørende tilladelser til vandindvinding til dambrug, december 2006.

Ribe Amt, svar på spørgsmål vedr. vandindvinding og stemmeværker (pdf)
Svar brev vedr. spørgsmål fra Ribe Amt angående vandindvindingstilladelser til dambrug, december 2005.

Brev til amterne om bortfald af retsgrundlag for indvinding (pdf)
Brev til dambrugsamterne vedr. bortfald af vandindvindingstilladelser til dambrug, december 2005.

SNS vedr. svar fra kammeradvokaten (pdf)
Brev til amter med dambrug vedr. sagsbehandling om vandindvinding til dambrug, oktober 2005.

Notat om vandindvindingstilladelser  (tiff) 
Kammeradvokates notat om vandindvindingstilladelser til dambrug, oktober 2005.

Svar til Nordjyllands Amt vedr miljøgodkendelse, vandindvinding og habitatområder (pdf)
Svar til Nordjyllands Amt vedr. spørgsmål om vandindvindingstilladelser og miljøgodkendelser m.v. af dambrug i forhold til habitatdirektivets artikel 6.3, juni 2005.

Konsekvensvurdering af sager om vandindvinding når det kan påvirke habitatområder (pdf)
Besvarelse til Nordjyllands Amt vedrørende fornyelse af tilladelser til indvinding af overfladevand til dambrugsdrift, december 2004.

Vandforsyningsretlige spørgsmål efter faunapassagerapporten , 2004 (pdf)

Brev til fødevarestyrelsen (pdf)   
Brev til fødevarestyrelsen vedr. etablering af faunapassage ved dambrug, juni 2005.