Gældende vejledninger

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger til brug for kommuner som et supplement til eksisterende bekendtgørelser og de vejledninger der findes på miljøområdet.

Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug

Vejledningen er tænkt anvendt ved behandlingen af ansøgninger om godkendelse af nye anlæg eller ændret drift på ferskvandsdambrug til opdræt af fisk i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven samt ved godkendelse af eksisterende ferskvandsdambrug efter miljøbeskyttelseslovens § 39:
Vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug (pdf)

Miljøstyrelsens vejledning om nye regler om samtidig behandling af sager om ferskvandsdambrug

Notat udarbejdet på baggrund af Folketingets lov om vandforsyningsloven m.fl. vedr. kvalitets- og sikkerhedssystemer, vandindvindingstilladelser og dambrug, der trådte i kraft i 2010:
Vejledning til samtidig sagsbehandling (pdf)