Regulering - dambrug

Ferskvandsdambrug reguleres efter dambrugsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dambrugenes vandindvinding reguleres efter vandforsyningsloven.

Lovgivning
Vejledning i høring
Bekendtgørelse om modeldambrug
(på www.retsinfo.dk )

Forsøgsordning for modeldambrug

Brev til kommunerne vedr. forsøgsordningens afslutning (pdf)

Vedr. dambrug omfattet af forsøgsordningen for modeldambrug - præcisering i forhold til brev af 8. januar 2007 (pdf)

Foderopskrivning

Fællesbrev til amterne vedr. adm. af foderopskrivninger (pdf)

Svar til Viborg Amt 20 juni 2005 (pdf)

Foderopskrivning og plantelagune - svar til Vejle Amt (pdf)

Notat fra DMU/DFU vedr. slamkegler og plantelaguner, marts 2005 (pdf)

Notat fra DMU/DFU vedr. justering af modeldambrugsbekendtgørelsen, juni 2006 (pdf)

Supplerende udmelding fra Skov- og Naturstyrelsen vedr. indretning af modeldambrug, juni 2006 (pdf)

Medicin og hjælpestoffer
Reduktionsfaktorer for medicin og hjælpestoffer - notat fra DFU (pdf)

Vedrørende udledning af medicin og hjælpestoffer fra ferskvandsdambrug

Miljøstyrelsens brev til amterne af 27. oktober 2006 (pdf)

Bilag til Miljøstyrelsen (pdf)

Sammenfattende vurdering af DHI rapport (pdf)

Miljøstyrelsens brev af 31. marts 2005 til amterne (pdf)

Miljøstyrelsens svar til Dansk Akvakultur af 15. november 2005 (pdf)

Miljøstyrelsens svar til Dansk Akvakultur af 3. januar 2006 (pdf)

Miljøstyrelsens svar til Dansk Akvakultur af 2. september 2006 (pdf)

Overskridelse af udledergrænseværdier ved formindsket vandindtag
SNS brev af 19. september 2006 til dambrugsamter og DA vedrørende overholdelse af udledergrænseværdier (pdf)
brev 11. september 2006 fra DA vedr udlederkrav (pdf)

Udgivelser
Modeldambrug - Specifikationer og godkendelseskrav (pdf)
(Rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser)

Beslægtede emner
Lovgivning - søer og vandløb