Begrænsninger af jagt og færdsel på fiskeriterritoriet

Alle jægere, der bor i Danmark, må som udgangspunkt drive ikke-erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet. I vildtreservater og visse andre steder kan der dog være begrænsninger.

Fiskeriterritoriet i Skagerrak, Kattegat, Øresund, Storebælt og Østersøen, herunder farvandsområdet omkring Bornholm og Ertholmene, omfatter foruden de indre farvande farvandsområdet ud til en afstand af maksimalt 200 sømil fra basislinjen ved kysten.

Læs mere i Bekendtgørelse om Danmarks fiskeriterritorium 

Her er der begrænsninger af jagt og færdsel på fiskeriterritoriet:

  1. Bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater
    Først og fremmest er der begrænsende regler i de såkaldte bekendtgørelsesfredninger og i vildtreservater. Disse områder er fristeder, hvor pattedyr og fugle skal have ro til at yngle, raste og søge føde. Staten har ansvaret for knapt hundrede bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater, som omfatter cirka 330.000 hektar natur, hvoraf godt 90 procent er vådområder. I nogle af disse reservater er der særlige regler for jagt.

  2. Begrænsninger i motorbådsjagt
    Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber forbyder motorbådsjagt i visse udpegede områder.

  3. Byzoner og sommerhusområder
    Jagt- og vildtforvaltningsloven forbyder jagt på fiskeriterritoriet inden for en afstand af 500 meter fra grænsen til byzone og 100 meter fra områder, der har status som sommerhusområder.

Signaturforklaring til kort

Jagtfrie sommerhusområder

Jagtfrie byzone-områder

Motorbådsjagtfrit område
Natur- og vildtreservater

Definitioner