VE-anlæg ved Høje Dong: Indkaldelse af idéer og forslag

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for projektet VE-anlæg med 3 vindmøller og 50 ha solceller beliggende øst for Stenstrup og Svendborgmotorvejen E8 og ca. 5 km nord for Svendborg by. Samtidig ønskes gasledning mellem Odense og Svendborg omlagt på en strækning på ca. 970 m af hensyn til risikoafstande mellem vindmøller og gasledning. Anlægget ønskes opført i 2026-2028 og skal forsyne Svendborg By og Sydfyn i øvrigt med grøn energi i overensstemmelse med Svendborg Kommunes klimaplan.

Bygherrer har anmodet om frivillig miljøvurdering efter § 19. stk. 4., idet projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2,
pkt. 3a for solceller, pkt. 3b for gasledning og pkt. 3j for vindmøller

Bygherre Sundshøj Mølle Energipark ApS, og Evida skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan tillades.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

Samtidig med den første offentlige høring for projektet, som Miljøstyrelsen er myndighed for - gennemfører Svendborg Kommune også en første offentlig høring for miljøvurdering af planerne. Svendborg Kommune fremlægger et udkast til afgrænsning, som beskriver, hvilke forhold der foreslås undersøgt i miljøvurderingen af planerne. På Svendborg Kommunes hjemmeside via dette link

- Høringer og afgørelser i Svendborg kommune

 

kan du læse mere om det fremlagte materiale og indsende svar, hvis du har bemærkninger dertil.

 

 

Høringssvar

Vi skal have modtaget dine idéer og forslag skriftligt per e-mail eller brev senest den 17. maj 2024.

Dit bidrag skal sendes til:
Miljøstyrelsen
mst@mst.dk 

Anfør venligst emnet:
”Miljøvurdering af VE-anlæg ved Høje Dong, j.nr. 2024-1008”.

Herudover bedes du/I anføre dit/jeres navn og adresse i høringssvaret.

Alternativt kan bidraget sendes som brevpost til:
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Offentliggørelse

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.