Værditabsordningen - hjælp til oprydning af forurenet grund

Værditabsordningen administreres af regionerne og Udbetaling Danmark for Miljøstyrelsen. Administrationen af ordningen blev flyttet fra Miljøstyrelsen til amterne i 1996 og fra amterne til regionerne den 1. januar 2007. Udbetaling Danmark overtog fra Statens Administration i 2016. Det er jordforureningslovens kapitel 4 sammen bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord, der fastsætter regler for ordningen.

Gennem de seneste år er der opstået en venteliste på oprydning, da værditabsordningens bevillinger ikke har været tilstrækkelige til at finansiere oprydningerne af de tilmeldte ejendomme inden for en rimelig tidshorisont.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette kan betyde at boligejere kan risikere at vente lang tid på en oprydning. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, mod at yde en egenbetaling på op til 40.000 kr., kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom inden for de årlige finanslovsbevillinger.

Det er regionerne, der foretager en vurdering af, om en ejendom opfylder betingelserne for at kunne tilmeldes ordningen og af behovet for og omfanget af en eventuel oprensning.

Hvad kan der søges om tilskud til?

Boligejerne kan bindes økonomisk, fordi ejendommen ikke kan sælges, eller kun kan sælges til en nedsat pris. Med værditabsordningen kan boligejerne få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige mod at yde en egenbetaling. Egenbetalingens grundbeløb er 40.000 kr. pr. ejendom. Dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed.

Egenbetalingen nedsættes med 2.500 - 5.000 kr. for hvert hele år, der er gået siden forureningen er konstateret. Egenbetalingen kan ikke reduceres til mindre end 15.000 kr. i grundbeløb.

Efter en eventuel oprydning, kan der fortsat være forurening på ejendommen, idet oprydningen udføres af hensyn til boliganvendelsen. I disse tilfælde tilbagebetales egenbetalingen inklusive rentetilskrivning.

Hvem kan søge om tilskud?

Jordforureningslovens §§ 26 og 27 fastlægger, hvilke ejendomme, der er omfattet af ordningen. Følgende skal blandt andet være opfyldt:

  • Ejendommen skal den 1. september 1993 være forurenet. For at kunne benytte værditabsordningen kræves det således, at lokaliteten er kortlagt som forurenet efter Jordforureningslovens §5 eller opfylder betingelserne herfor. Visse forureninger fra villaolietanke, der er konstateret før 1. marts 2000 er dog også omfattet.
  • Ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse på tidspunktet for det oprindelige lovforslags fremsættelse den 18. november 1992 samt stadig anvendes til helårsbeboelse på anmodningstidspunktet.
  • Grundejeren skal have erhvervet ejendommen i forurenet tilstand.
  • Da grundejeren købte ejendommen vidste vedkommende ikke - eller burde vide - at ejendommen var forurenet. Der gælder dog særlige regler for erhvervelse ved f.eks. arv og for ejerlighedsejendomme.

Hvis du ønsker at blive omfattet af værditabsordningen, skal du kontakte din Region.

Læs mere om værditabsordningen:

Min boliggrund er forurenet: Værd at vide om værditabsordningen (Miljøstyrelsens pjece, 2009)

Danske Regioners hjemmeside

Miljøstyrelsens information om alle støtte- og oprensningsordninger på jordforureningsområdet 

Bekendtgørelse af lov nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord