Spørgsmål og svar om udskiftning af olietanke

Det er et underlag der ikke ændrer stabilitet. Hovedsagen er at tanken står stabilt og bliver ved med det. I praksis kan underlaget være alt fra jord til eksempelvis stabilgrus, fliser, asfalt eller beton. Det er vigtigt at sikre at underlaget ikke bliver ”vasket væk” af f.eks. regnvand. Der er set sager hvor tanke er væltet pga. underminering. Ejer eller bruger har iøvrigt som et led i vedligeholdelsen pligt til at sikre at tanken fortsat står på et varigt stabilt underlag.

Hvis du beslutter at bruge andre opvarmningskilder end dit oliefyr, er det vigtigt, at du sørger for, at din olietank bliver sløjfet efter reglerne. Olietanke, der skal sløjfes, skal tømmes for restindhold. Herefter skal tanken fjernes, eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken. Husk også at meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan dette er sket

Ifølge olietankbekendtgørelsen skal olietanke sløjfes, såfremt de tages varigt ud af brug til opbevaring af mineralolie. Ved sløjfning skal tanken tømmes og enten fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken skal afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
Man kan herefter godt tage tanken i brug til opbevaring af regnvand, så længe at tilledningsrøret ikke er udformet og placeret således, at det kan forveksles med en påfyldningsstuds til fyringsolie, eksempelvis ved at koble tilledningsrøret med tagrenden. Man må derimod ikke udsprede forurenet vand på jorden, og med mindre tanken er rengjort grundigt, vil der findes olierester i det opsamlede vand. Miljøstyrelsen kan således ikke anbefale, at man bruger tidligere olietanke til opsamling af regnvand.
Du kan endvidere læse Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1999, hvor det i afsnit 14.2.1 fremgår, at Miljøstyrelsen ikke kan anbefale, at man anvender tanke på denne måde, da tankene skal højtryksspules for at blive helt rene. 
Vejledningen finder du her

Rør der er placeret i en betonkasse kan betragtes som overjordiske rør, såfremt miljøet i betonkasse kan sammenlignes med "fri luft" (der må ikke stå vand i betonkassen).

Det er en konkret vurdering hvornår en tank er taget varigt ud af brug. Men eksempelvis er den taget varigt ud af brug, når en anden varmeforsyning er installeret. Tanken er også taget varigt ud af brug, når der er installeret en ny tank, som forsyner oliefyret.
Tankejeren kan eksempelvis tømme tanken/lade være med at tappe olie i en periode, fx hen over sommeren, for senere at fylde tanken/tappe olie igen. Her kan tanken ikke siges at være taget varigt ud af brug.

Nej, såfremt brugen af et anlæg varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med reglerne. Miljøstyrelsen fortolker reglen således, at tanken skal sløjfes forskriftsmæssigt umiddelbart efter, at tanken er taget varigt ud af brug, dvs. der er tale om maksimalt et par måneder.

Sløjfningsterminerne må som udgangspunkt ikke overskrides, men der er en undtagelser for områder, hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning.

Undertagelsen er beskrevet her

Tanke under 6000 liter er underlagt et "levetidssystem". Dvs. alle mindre tanke har en fastsat levetid, som primært er bestemt  ud fra betragtninger om korrosionshastigheder. Afhængig af om tanken er korrosionsbeskyttet indvendigt, udvendigt eller begge dele, har den således en forudbestemt holdbarhed. Systemet med levetider beror på en gennemsnitsbetragtning, hvor den enkelte tank ikke skal vurderes konkret, idet en sådan inspektion besværliggøres af, at de små tanke typisk ikke har mandehul, så man kan inspicere tanken indefra. Endvidere er det ikke tilladt at renovere små tanke, hvorfor en evt. gevinst ved en konkret vurdering betragtes som lille i forhold til omkostningerne

Først og fremmest skal du kontakte kommunen, som kan se, om olietanken er registeret, og/eller om den er sløjfet efter reglerne i olietankbekendtgørelsen.
Såfremt der er sket en olieforurening fra den gamle nedlagte olietank som man aldrig selv har anvendt, og som man ikke vidste var der, kan man ikke som ny ejer blive mødt med et krav om oprensning af forureningen. Forureningen vil blive kortlagt af regionerne, og en evt. oprydning vil indgå i regionernes almindelige indsats og prioritering af forurenede grunde.
Det er den til enhver tid værende grundejer, som er ansvarlig for at tanke, der ikke er i brug, som ejeren har kendskab til, og som ikke er sløjfet forskriftsmæssigt, bliver det. Det vil sige, at tanken skal tømmes og afblændes eller fjernes. Hvis tanken ikke fjernes, kan det i nogle situationer være hensigtsmæssigt at fylde tanken med sand, for at hindre sammenskridning af jorden, hvis tanken tærer væk. 

En udskiftning af en tank skal betragtes som en etablering. Ved en etablering skal man sikre at de anvendte rør og samlinger er typegodkendte. For nogle olietanke vil det ikke være nødvendigt at udskifte røret, fordi røret opfylder de nugældede krav til rør, selvom de er ”gamle”. Dette gælder eksempelvis for overjordiske villatanke med overjordiske kobberrør. Nedgravede rør vil som regel skulle udskiftes, da de typisk ikke er plastbelagte, som det kræves i dag.

I dette  bilag 1 og 2  kan du ud fra typegodkendelsesnummeret se hvilken type tank du har. Da din tank er fra før 1999, skal du afkode med hjælp fra bilag 1.

Nummeret 06 001 står for:
06: Fabrikantens nr.
0: Ståltank med polyester
0:Cylindrisk ståltank
1:Ståltank: Behandlet efter  bilag 3  (i den da gældende olietankbek. nr. 386 af 21. august 1980)

Det drejer sig altså om en cylindrisk ståltank, beklædt med polyester og med indvendig koorosionsbeskyttende belægning jf. bilag 3 i 1980-bek.   
Tankens levetid er sat til 50 år jf. § 44, stk. 1, nr. 1. Den skal sløjfes i år 2022.