Indsats mod forurening af søer, vandløb og kystvande

Forurenet jord kan ligge under benzinstationer, renserier og gamle lossepladser. Regnvand og grundvand, som løber gennem jorden kan tage forureningen med sig og føre den ud i nærliggende vandløb, søer, fjorde eller kystvand. Her kan den udgøre en trussel mod de planter og dyr, der lever i vandet.

Regionerne skal frem mod 1. januar 2019 skabe overblik over de jordforureninger, der kan truer vores vandmiljø.