Sløjfningsterminer for små tanke (tanke under 6.000 liter)

Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter. Dette gælder alle størrelser af tanke, inkl. villaolietanke.

Der er fastsat nedenstående sløjfningsterminer (= levetider) for de forskellige typer af olietanke.

Placering

Tanktype

Indvendig korrosionsbeskyttelse

Sløjfningstermin
(antal år efter fabrikationsår)

Overjordisk

Ståltank

Nej

30 år

Ja

40 år

Plasttank

Nej (enkeltvægget)

25 år

Nej (dobbeltvægget)

40 år

Nedgravet

Ståltank
(glasfiberarmeret polyester)

Nej

40 år

Ja

50 år

Plasttank

Nej

45 år*

*) Det skal oplyses, at - pga. tidligere udmeldte regler - skulle kugleformede olietanke af polyethylen, produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S, for mange år siden være sløjfet.

Vær opmærksom på, at du skal anmelde det til din kommune, når du sløjfer din olietank.

Plasttanke

Plasttanke omfatter tanke, hvor beholderen består af plast, så som polyethylen, nylon og glasfiberarmeret polyester. Sidstnævnte kaldes også blot glasfiber. Hvis tanken er dobbeltvægget, altså består af to adskilte vægge, er det den inderste tank, der er definerer tanktypen.   

Ståltanke

Ståltanke omfatter tanke, som er konstrueret af stål. Tanken kan være belagt indvendig eller udvendig med forskellige materialer. Overjordiske ståltanke vil således typisk være belagt udvendigt med maling, og nedgravede ståltanke vil være belagt udvendigt med glasfiberarmeret polyester (også blot kaldet glasfiber). Nogle tanke er indvendigt korrosionsbeskyttede -  typisk ved offeranoder, som er monteret indvendigt i tanken.

Overjordiske ståltanke, som er typegodkendte (dvs. fabrikeret efter 1999, hvor typegodkendelse af denne tanktype blev et krav), er alle indvendigt korrosionsbeskyttede.

Planer om kollektiv varmeforsyning

Tilsynsmyndigheden kan, i tilfælde hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning, tillade overskridelser af sløjfningsterminerne i op til 2 år.

Ejeren skal senest en måned efter modtagelse af tilladelsen fra myndigheden sende denne sammen med oplysninger om, at anlægget er i en sådan vedligholdelsestand, som angivet i § 39 i olietankbekendtgørelsen. Såfremt forsikringsgiver finder, at vedligeholdelsesstanden ikke er som angivet i olietankbekendtgørelsen, kan forsikringsgiver meddele ejer af anlægget dette.