Villaolietanke - tanke under 6.000 liter til boligopvarmning

Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter. Dette gælder alle størrelser af tanke, inkl. villaolietanke.

Sløjningsterminer

Villaolietankene er, ligesom andre tanke under 6.000 l, underlagt begrænsede levetider, hvilket vil sige at der for de enkelte tanktyper er fastsat sløjfningsterminer.

Læs mere om sløjfningsterminerne

Hvordan fastslås alderen af en tank?

Fabrikationsåret kan fastslås ved at det er anført på tankattesten, hvis en sådan findes, eller på mærkeskilt på selve olietanken eller påfyldningsstudsen, hvis et sådant skilt findes. 

Der findes også andre måder en tanks alder kan fastlægges på.

Læs Miljøstyrelsens vejledning i aldersbestemmelse

Forsikringsordningen for villaolietanke

Det er lovpligtigt, at ejere af villaolietanke har en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip. Det har man imidlertid automatisk, hvis man får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening, Energi - og Olieforum - eller olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra en af disse. For at være dækket af forsikringen er det et krav, at olietanken og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal grundejeren selv betale for at få fjernet forureningen.

Forsikringen gælder for olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse.

Pjece

Der blev i december 2016 trykt en opdateret pjece med oplysninger om villaolietanke. Pjecen vil blive formidlet til fyringsoliekunderne via olieselskaberne ved uddeling eller på anden vis.

Se pjecen "Tjek din olietank"