Jordrammedirektivet

EU-Kommissionen trak i 2014 officielt sit forslag om et jordrammedirektiv tilbage

Kommissionen sendte i september 2006 en temastrategi om beskyttelse af jord til rådet. Kerneelementet i strategien var et forslag til jordrammedirektiv. Direktivforslaget fokuserede på miljøproblemer som forringelse af jorden til brug for dyrkning, ressource for naturværdier samt egentlig jordforurening.

Direktivforslaget var opdelt i to hovedområder, et vedrørende jordforurening, og et vedrørende bevarelse af jorden som ressource, herunder indsats overfor andre typer forringelse af jorden, som jorderosion, jordskred, jordpakning, tab af organisk materiale, forsaltning og andre fysiske eller kemiske forringelser af jorden. 

Direktivforslaget om jordforurening var i stor udstrækning dækket af den gældende danske jordforureningslov.

Forslaget til et jordrammedirektiv er dog aldrig blevet vedtaget, til trods for flere forsøg på at få det vedtaget i forskelliger udfomninger.  

Den 30. april 2014 trak kommissionen forslaget om et jordrammedirektiv tilbage Forslaget blev trukket tilbage på grund af et blokerende mindretal, der var af den overbevisning, at da netop beskyttelsen af jord ikke er grænseoverskridende, burde det være op til de enkelte medlemsstater (jf. nærhedsprincippet, vedtaget under Lissabon traktaten). Kommissionen er dog fortsat fast besluttet på at forbedre beskyttelsen af jordbunden, og vil undersøge, hvordan dette mål bedst kan nås. 

Læs meddelelsen fra kommissionen om at jordrammedirektivet er trukket tilbage

Supplerende meddelelsen fra kommissionen i forlængelse af tilbagetrækning af jordrammedirektivet