Særlige problemstillinger i forbindelse med basistilstandsrapporten

Her kan du læse om særlige problemstillinger i forbindelse med basistilstandsrapporten, herunder ved deponier

Kan virksomheder blive mødt med krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport, selv om de lever op til BAT og BREF?

Selv om anlægget er indrettet i overensstemmelse med BAT- konklusioner og BREF-dokumenter på godkendelses- eller revurderingstidspunktet, udelukker det ikke, at håndteringen af relevante farlige stoffer kan give anledning til en forurening af jord eller grundvand på anlægsområdet.

Virksomheder kan derfor være omfattet af krav om at udarbejde basistilstandsrapport, da der ifølge IE-direktivet skal udarbejdes en basistilstandsrapport, hvor aktiviteten indebærer, at der bruges, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer, som kan give anledning til en forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet.

Er det nødvendigt at udarbejde BTR, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2-kortlagt)?

Basistilstandsrapporten skal gøre det muligt ved driftsophør at foretage en kvantificeret sammenligning af forureningsniveauet i jord og grundvand med tilstanden på det tidspunkt, hvor basistilstandsrapporten blev udarbejdet.

Ved driftsophør skal der renses op til det kvantitative niveau, som basistilstandsrapporten har fastlagt. De forureninger, der skal renses op, er de, som er sket i perioden mellem basistilstandsrapportens udarbejdelse og driftsophøret.

Hvis V1- eller V2 kortlægningen vedrører de samme relevante farlige stoffer, som der anvendes fremadrettet, vil basistilstandsniveauet kunne fastlægges på baggrund af tekniske undersøgelser og/eller ved inddragelse af allerede eksisterende data for forureningsniveauet, såfremt disse data repræsenterer det aktuelle forureningsniveau.

Hvis der fremadrettet håndteres relevante farlige stoffer, der ikke tidligere har været håndteret på anlægget, vil man ved fastlæggelsen af basistilstandsniveauet kunne antage, at der ikke er en forurening med disse stoffer på anlægsområdet.

Hvis man benytter samle-/indikatorparametre ved analyserne af jord og/eller grundvand, er det så også det, man bliver målt op imod, den dag virksomheden lukker endeligt?

I ophørssituationen bliver forureningstilstanden i jord og grundvand vurderet i forhold til de samme parametre som i basistilstandsniveauet.

For virksomheder, der håndterer mange relevante farlige stoffer, kan samle-/indikatorparametre anvendes, hvis der findes en analysemetode/stof, der repræsenterer de stoffer, der er udpeget.

Kan monitering med samle-/indikatorparametre bruges for at reducere de løbende driftsudgifter?

Ved monitering kan det accepteres at anvende samle-/indikatorparametre på samme vis som i undersøgelserne i forbindelse med basistilstandsrapporten. Der skal være en sammenhæng mellem samle-/indikatorparameteren og gruppen af relevante farlige stoffer.

På baggrund af en konkret vurdering fastsætter myndigheden i godkendelsen vilkår om monitering af jord og grundvand.

Viser analyseresultater fra moniteringen en ændring i niveauet for samle-/indikatorparameteren, kan dette fx udløse krav om identifikation af, hvilket relevant enkeltstof der giver anledning til ændringen.

Skal alle tanke medtages uanset størrelse?

I trin 1-3 skal alle tanke omfattes, der aktuelt og fremadrettet bruges til opbevaring af de relevante farlige stoffer, der håndteres på anlægget.

Hvad sker der, hvis der konstateres forurening i forbindelse med BTR-undersøgelsens trin 7?

En eventuelt konstateret forurening rapporteres straks til tilsynsmyndigheden, jfr. mbl. §21, og beskrives i basistilstandsrapporten, jf. trin 8. Forurening, der opdages i forbindelse med udarbejdelse af BTR, håndteres efter jordforureningsloven eller miljøbeskyttelsesloven, herunder reglerne om påbud til forureneren om undersøgelser/oprensning.

Såfremt påbudsmulighederne er udtømte, må forureneren betaler princippet opgives, og jordforureningen indgår i den offentlige indsats, det vil sige forureningen overgår til regionen.

Deponeringsanlæg er omfattet af krav om basistilstandsrapport med følgende undtagelse:

Ældre, nedlukkede enheder, som ikke længere modtog affald pr. 16. juli 2001, falder uden for reglerne om basistilstandsrapport, og skal ikke indgå.

Vurdering af behovet for udarbejdelse af basistilstandsrapport

Farligt affald deponeret på enheder klassificeret til at modtage farligt affald skal indgå i vurderingen af om der er behov for at udarbejde en basistilstandsrapport (trin 1-3).
Affald deponeret på enheder klassificeret til at modtage ikke-farligt affald skal ikke indgå i vurderingen.

Relevante, farlige stoffer der bruges til eller frigives fra aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med anlæggets deponeringsaktiviteter skal også indgå i vurderingen. Dette gælder uanset om aktiviteterne understøtter deponering af farligt eller ikke-farligt affald. Aktiviteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med deponeringsaktiviteten er aktiviteter, der understøtter eller supplerer deponeringsaktiviteten, fx en plads for påfyldning af brændstof, et værksted eller en vaskeplads.

Der arbejdes p.t. på at definere hvilke stoffer der skal vurderes i trin 1-3 på deponier.

Fastlæggelse af basistilstanden indenfor det membrandækkede område

For deponeringsenheder og de aktiviteter, der ligger indenfor den membranbelagte del af et deponi vil basistilstanden være beskrevet ud fra den senest gennemførte grundvandsmonitering, der er fastsat som vilkår i den eksisterende godkendelse eller revurdering. Der kan dog eventuelt suppleres med målinger af relevante farlige stoffer eller stofgrupper, såfremt den nuværende grundvandsmonitering er mangelfuld.
(Basistilstandsrapporten vil udgøres af en rapport, der indeholder alle de relevante elementer nævnt i tillægget til Kommissionens vejledning fsva. afsnittet ”Præsentation og fortolkning af data i rapportens tekstdel” og ”Præsentation af rå data (bilag til rapporten)”).