GrundRisk: Forurening af grundvand fra jordforurening

Med GrundRisk ønsker Miljøstyrelsen at evaluere og forbedre nuværende risikoprincipper for den offentlige indsats over for de mange jordforureninger. Fokus er rettet mod de forureninger, der udgør en risiko over for vores drikkevandsressource. Det vil sige de kortlagte arealer jf. jordforureningsloven, som ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande for nuværende og fremtidige almene vandforsyningsanlæg.

For at opnå en forbedret risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger, er der en række forskningsmæssige udfordringer, der skal løses forud for udmøntning af nye principper og metoder. I samarbejdet mellem DTU Miljø og Miljøstyrelsen er der identificeret 4 forskningsmæssige mål, der er samlet under 4 delprojekter, og som har fået navnet GrundRisk.

Figuren viser de 4 delprojekter som har fået navnet GrundRisk.

  1. Udvikling af en effektiv metode til  risikoscreening  af kortlagte jordforureninger (V1 og V2), således at de grundvandstruende jordforureninger identificeres på et tidligt stadium.
  2. Beregningsmodel til  risikovurdering  af grundvandstruende forureninger. Baseret på en evaluering af den nuværende trinvise risikovurdering (Vejledning nr. 6 og 7, Miljøstyrelsen 1998) fremsættes forslag til en ny og forbedret metode til risikovurdering af de grunde, som giver anledning til en mere detaljeret vurdering baseret på den indledende risikoscreening.
  3. Udvikling af en fremgangsmåde til  prioritering  af oprydningsindsatsen i et indvindingsopland eller et større geografisk område.
  4. Udvikling af en fremgangsmåde til at vurdere  bæredygtigheden  af grundvandsindsatsen.

Beregningsmodel til risikovurdering af grundvandstruende forureninger (15-06-2016)

Den udviklede GrundRisk-model kan simulere transport og stofspredning i grundvandet i tre dimensioner fra en jordforurening. I modellen nedsiver jordforureningen som en forureningsflux gennem et horisontalt areal placeret over grundvandsmagasinet. Ligeledes er det muligt at simulere en 1. ordens nedbrydning af forureningen, herunder kædenedbrydning (sekventiel nedbrydning). Dette er i særdeleshed relevant for at beskrive nedbrydningen af klorerede opløsningsmidler. Modellen kan tage højde for effekten af infiltration og påvirkningen af forureningsfanens udbredelse over dybden og heraf følgende fortynding.

Læs mere i rapporten.

Kobling af vertikal og horizontal forureningstransport (12-01-2017)

I et parallelt projekt er der blevet udviklet en konceptuel og matematisk kobling af vertikale stoftransportmodeller med den horizontale transport i GrundRisk. Nu eksisterer der således en samlet model for risikovurdering af kortlagte, forurenede grunde i forhold grundvand, således at identifikationen af grundvandstruende forureninger bliver mere præcis og indsatsen (videre undersøgelser og afværge) mere målrettet. Læs rapporten.

Delprojekt 1: Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger