Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

GrundRisk: Forurening af grundvand fra jordforurening

Med GrundRisk ønsker Miljøstyrelsen at evaluere og forbedre nuværende risikoprincipper for den offentlige indsats over for de mange jordforureninger. Fokus er rettet mod de forureninger, der udgør en risiko over for vores drikkevandsressource. Det vil sige de kortlagte arealer jf. jordforureningsloven, som ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande for nuværende og fremtidige almene vandforsyningsanlæg.

For at opnå en forbedret risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger, er der en række forskningsmæssige udfordringer, der skal løses forud for udmøntning af nye principper og metoder. I samarbejdet mellem DTU Miljø og Miljøstyrelsen er der identificeret 4 forskningsmæssige mål, der er samlet under 4 delprojekter, og som har fået navnet GrundRisk.

rapporten til højre.

Kobling af vertikal og horizontal forureningstransport ( 12-01-2017 )

I et parallelt projekt er der blevet udviklet en konceptuel og matematisk kobling af vertikale stoftransportmodeller med den horizontale transport i GrundRisk. Nu eksisterer der således en samlet model for risikovurdering af kortlagte, forurenede grunde i forhold grundvand, således at identifikationen af grundvandstruende forureninger bliver mere præcis og indsatsen (videre undersøgelser og afværge) mere målrettet. Læs mere i rapporten til højre.

Delprojekt 1: Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger