Generationsforureningerne

Regionerne har i 2020 udpeget ti af Danmarks største jordforureninger som generationsforureninger. Generationsforureningerne er de mest omfattende og dyreste jordforureninger, som ofte også er meget komplekse forureninger. Der er afsat 630 mio. kr. på finansloven til undersøgelse og oprensninger mellem årene 2021 og 2025.

Forureningernes opståen

Generationsforureningerne kan være opstået i forbindelse med, at virksomheder har brugt store mængder kemikalier i deres produktion eller har produceret kemikalier. Her er forureningen opstået ved håndteringen af kemikalierne, hvor der f.eks. er blevet spildt på jorden, eller der har været utætte tanke med kemikalierne på virksomhedens grund. Andre forureninger er opstået ved, at der er blevet deponeret affald og/eller kemikalieholdigt spildevand på arealer, som er blevet forurenet via kemikalierne i affaldet og/eller spildevandet.

Håndtering af forureningerne

Regionerne, og før dem amterne, har igennem årene håndteret forureningerne ved bl.a. at få overblik over forureningernes omfang gennem forskellige undersøgelser. Derudover har regionerne og amterne gennemført flere oprensninger med fokus på de kraftigst forurenede områder på generationsforureningernes arealer. Flere steder foretages en afværgepumpning, hvor det forurenede grundvand under jordforureningen pumpes op og renses. Dette gøres for at forhindre forureningen i at sprede sig yderligere til det omkringliggende miljø.

Syv ud af de ti generationsforureninger udgør primært en trussel mod målsatte overfladevandsområder som søer, vandløb og havet. De resterende tre generationsforureninger udgør en trussel for grundvand, hvor der er vandindvinding eller særlige drikkevandsinteresser. 

Flere steder har risikoen for sundhedsfare fået kommunerne til at indføre forbud mod ophold på de forurenede arealer, fiskeri, og badning i de områder, hvor det vurderes nødvendigt. Derudover er der nogle steder opsat hegn, så børn og voksne ikke kommer i kontakt med det forurenede jord.

Kystsikring ved Høfde 42

Kystsikring ved Høfde 42, Harboøre Tange. Kystsikringen forhindrer, at vandets kræfter ved Vesterhavet blotlægger depotet. Læs mere om de tre generationsforureninger ved Harboøre Tange. Foto: Miljøstyrelsen

Bekendtgørelsen om tilskud til regionrådets oprensning af generationsforureninger

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2020 blev et politisk flertal enige om at afsætte midler på finansloven til oprensninger af de ti generationsforureninger, og bekendtgørelsen om tilskud til regionrådets oprensning af generationsforureninger blev udarbejdet i 2021. Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for tildeling af tilskud til oprensning af de ti generationsforureninger. Regionerne står for oprensningen af generationsforureningerne og ansøger Miljøstyrelsen om tilskud til de forskellige undersøgelser og oprensninger. Der er i alt afsat 630 mio. kr. på finansloven til oprensningerne fordelt over årene 2021 til 2025.

Danske Regioner har lavet en samlet plan for omkostninger og tidsplan omkring oprensningerne af de ti generationsforureninger, hvor de 630 mio. kr. afsat på finansloven finansierer regionernes omkostninger i første fase. Planen bliver opdateret hvert år efterhånden som regionerne indhenter viden om forureningerne og metoder til oprensninger.

Se regionernes samlede plan for generationsforureningerne   

Se Bekendtgørelsen om tilskud til regionsrådets oprensning af generationsforureninger

Hvad er en generationsforurening?

Generationsforureninger dækker over de jordforureningssager, der koster mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense.

En anden fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

Skilt ved Høfde 42. Foto: Miljøstyrelsen

De ti forureninger

  • Høfde 42
  • Cheminovas gamle fabriksgrund
  • Rønland
  • Kærgård Klitplantage
  • Det tidligere Grindstedsværks fabriksgrund
  • Collstropgrunden v/Hillerød
  • Lundtoftevej
  • Naverland 26A-B
  • Vestergade 5 v/Skuldelev
  • Himmark Strand

Læs mere om de forskellige forureningers historie og regionernes indsats i dag på Danske Regioners hjemmeside, samt på Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer.