Forureningen i Kærgård Plantage

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Ribe Amt har nu afsluttet de omfattende forureningsundersøgelser ved Grindstedværkets spildevandsgruber i Kærgård Plantage.

Forhistorie

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Ribe Amt gennemførte og afrapporterede i 2006 en række forureningsundersøgelser og vurderinger af mulighederne for en totalløsning ved Grindstedværkets spildevandsgruber i Kærgård Plantage.

Rapporterne udgør et godt grundlag for at målrette de videre overvejelser omkring en afværgeforanstaltning. De viser desuden, at der ikke findes nogen nemme og sikre løsninger.

Læs rapporter (PDF):

Samlerapport (6 MB)
Delrapport 1 (Jord- og grundvandsforurening ved Kærgård Plantage, 35 MB)
Delrapport 2 (Prøvepumpning og in-situ test ved Kærgård Plantage, 8 MB)
Delrapport 3 (Grundvandsmodel ved Kærgård Plantage, 4 MB)
Delrapport 4 (Laboratory treatability tests of chemical oxidation and bioremediation technologies for groundwater remediation, 3 MB)
Delrapport 5 (Naturlig nedbrydning af jord- og grundvandsforureningen, 11 MB)
Delrapport 6 (Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård Plantage, 10 MB)
Delrapport 7 (Esbjerg Vest Renseanlæg, Hæmningsforsøg, 86 KB)
Delrapport 8 (Datarapport for undersøgelser ved Kærgård Plantage, 115 MB)
Delrapport 9 (Økotoksikologiske undersøgelser)
Delrapport 10 (Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage i forhold til placering af udsivningen, 2 MB)
Delrapport 11 ( Miljøvurdering af udsivning ved Kærgård Plantage forår 2006, 1 MB )
Delrapport 12 (Konsekvensanalyse for afværgescenarier (Grindstedværkets gruber), 7 MB)

Oprensningsprojekt

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Region Syddanmark afsluttede primo 2007 arbejdet med at opstille anbefalinger om et oprensningsprojekt for forureningen i Kærgård Plantage. Miljøstyrelsen og regionen blev enige om at gennemføre de foranstaltninger, der blev anbefalet. Anbefalingerne samt tekniske rapporter, som er blevet udarbejdet i den forbindelse ses her:

anbefalinger

afværgeprogram

skitseprojekt afgravning

undersogelser strand

Afgrænsning af forurening ved grube 1 og 2

Projektet omfatter:

  • afgravning af et kraftigt forurenet slamlag i bunden af 2 ud af de 6 gruber, som fandtes i Kærgård Plantage
  • oprensning under gruberne ned til en dybde af ca. 15 meter ved in-situ-teknik

Afgravningen blev påbegyndt vinter - forår 2008 og er afsluttet, bortset fra et mindre parti, som afventer behandling.

In-situ-projektet består af en række pilotforsøg og af selve oprensningen.

Udbud

Pilotforsøgene er den 9. december 2008 sendt i EU-udbud.

Tidligere rapporter:

Redegørelse vedrørende: Forureningen i Kærgård plantage Miljøstyrelsen og  Ribe Amt, 2005 (Region Syddanmarks hjemmeside)