Forureningen ved Høfde 42, Harboøre Tange (Cheminova)

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Region Midtjylland har i 2006 afsluttet arbejdet med indkapsling af pesticidforureningen ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Efterfølgende er der gennemført en række teknologiudviklingsprojekter inklusive et pilotprojekt for at finde ud af de tekniske og økonomiske muligheder for en egentlig fjernelse af forureningen. Resultaterne af projekterne er udgivet under Teknologiudviklingsprogrammet for Jord- og Grundvandsforurening.

Forhistorie

I slutningen af 1950’erne og starten af 1960’erne foretog Cheminova nedsivning af spildevand og deponering af affald fra sin pesticidproduktion i en klitgryde ved høfde 42 på Harboøre Tange. Derudover deponerede landbrugsministeriet i 1961 ca. 40 tons bekæmpelsesmidler i klitgryden.

I 1981 foranstaltede Miljøstyrelsen en bortgravning af ca. 1200 tons kemikalieaffald fra depotet, mens der blev efterladt en restforurening i depotområdet og på forstranden. På baggrund af undersøgelser udført i 2004-2005 vurderes restforureningen at være på 270 tons, heraf 170 tons parathion. Denne restforurening siver i dag langsomt ud i Vesterhavet og påvirker havmiljøet. Blandt andet er der målt forhøjede koncentrationer af parathion i havet ud for Harboøre Tange.

På grund af sagens særlige karakter valgte Miljøministeren i oktober 2003 at indgå aftale med Ringkjøbing Amt om i fællesskab at finansiere en spunsvæg, der kunne indkapsle restforureningen, samtdig med at man ønskede at undersøge mulighederne for på lang sigt at foretage en egentlig oprensning. Forundersøgelserne for spunsningen viste, at restforureningens omfang og sammensætning var noget anderledes end forventet, og at spunsvæggen derfor måtte forventes at koste ca. 30 mio. kr. i stedet for 14 mio. kr. som først antaget. Derfor blev der i 2005 indgået en ny aftale om fælles finansiering af etableringen af spunsvæggen. I aftalen indgår desuden, at Miljøstyrelsen og amtet (nu Region Midtjylland) i fællesskab gennemfører teknologiudviklingsprojekter, der skal afklare mulighederne for en egentlig oprensning af restforureningen.

Læs rapport:

Fjernelse af kemikalieaffaldsdepot ved Høfde 42 på Harboeøre Tanke i 1981

Læs pressemeddelelser:

Pressemeddelse 2003 - Forurening fra Høfde 42 standses
Pressemeddelse 2004 - Høfde 42: Nu ligger bolden hos amtet

Yderligere information omkring denne sag:

Se Region Midtjyllands hjemmeside