Større forureningssager

Store jordforureningssager opgjort i 2007

I foråret 2007 arbejdede en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Regionerne og Miljøstyrelsen videre med de store forureningssager for at afklare bla. status og handlinger i forbindelse med disse sager. Arbejdet mundede ud i en fælles (Regionerne og Miljøstyrelsen) rapport om de store forureningssager.

Læs rapport om store jordforureningssager (782 kb)

Store jordforureningssager opgjort i 2006

Miljøministeren lovede i forbindelse med forhandlingerne om ændringerne af jordforureningsloven, der blev vedtaget i sommeren 2006, at komme med en opdateret status for de store jordforureningssager i Danmark.

Læs Miljøstyrelsens status for store forureningssager (130kb)

Store jordforureningssager opgjort i 2004

Miljøstyrelsen bad tilbage i september 2004 amterne komme med oplysninger om forureningssager, som amterne vurderede var:

  • økonomisk meget omfattende, dvs. hvor afværgeforanstaltningerne vurderes at overstige 10 mio. kr., og
  • miljømæssigt meget omfattende, dvs. at forureningen udgør en væsentlig risiko for sundheden eller for at forurene grundvand, der skal anvendes til drikkevandsforsyning, og/eller overfladevandsrecipienter.

Amterne oplyste, at de havde kendskab til i alt 99 forureningssager, der opfyldte ovennævnte kriterier, og tog forbehold for om fremtidige undersøgelser kunne bringe ny viden frem. Sagerne dækkede både oprydninger, der kunne finansieres over værditabsordningen samt sager, som amterne i henhold til jordforureningsloven havde ansvaret for at rydde op.

Blandt de 99 sager, var der 11 sager, hvor de skønnede udgifter til oprydning var 30 millioner eller mere. Herudover oplyste amterne, at 35 oprydninger lå i intervallet 10-30 mio. kr. Endelig oplyste amterne i 53 tilfælde, at udgifterne vurderes at overstige 10 mio. kr., men gav ikke en nærmere vurdering af omfanget.

Sagerne er på meget forskellige stadier, på nogle er oprydning/undersøgelse planlagt, og på andre skal der ikke ske noget, med mindre arealanvendelsen ændres. De dyreste forureningssager udover Cheminova-forureningen ved Harboøre og Kjærgård Plantage, er Grindstedværkets deponeringer, Collstrop grunden ved Esrum sø og Stålvalseværket i Frederiksværk.

Læs mere om forureningen ved Høfde 42, Harboøre Tange (Cheminova)

Læs mere om forureningen i Kærgård Plantage