Områdeklassificering og flytning af jord

Områdeklassificeringen trådte i kraft pr. 1. januar 2008.

Områdeklassificering betyder, at der, i stedet for kortlægning af de lettere forurenede arealer, skal ske en områdeklassificering af disse arealer. Da reglerne om områdeklasseficering blev indført, blev det skønnet, at de ville betyde, at ca. 90.000 lettere forurenede grunde kan undgå at blive kortlagt.

Den lettere forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forureningspåvirkning fra flere kilder så som bilers udstødning og industriens emissioner.

Som udgangspunkt skal all byzoner områdeklassificeres. Landets kommuner kan løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder af områdeklassificeringen.

Læs Miljøstyrelsens Vejledning om områdeklassificering af lettere forurenede områder .

Rådgivning af borgerne om betydningen af lettere forurening

Kommunerne skal med bistand fra regionerne give generel rådgivning af borgerne om betydningen af at bo i et lettere forurenet område. Rådgivningen vil bl.a. omhandle forureningens sundhedsmæssige betydning, og hvad den enkelte kan gøre for at nedsætte risikoen.

Informationen målrettes til beboere i de lettere forurenede områder og på lettere forurenede enkeltejendomme uden for områderne, f.eks. gennem informationskampagner.

Flytning af jord i områder der er områdeklassificeret

Med ændringen af jordforureningsloven i 2006 er der indført en anmeldepligt ved flytning af jord i områder der er områdeklassificeret. Anmeldepligten betyder, at det skal anmeldes til kommunen, hvis man flytter jord fra en ejendom i et områdeklassificeret område. Formålet med anmeldepligten - som også gælder ved flytning af jord fra kortlagte arealer - er at sikre, at forurenet jord ikke spredes til uforurenede arealer.

Læs mere i Bekendtgørelse om anmeldelse af jordflytning