Nuancering af kortlægning

I forbindelse med kortlægningen efter jordforureningsloven gælder der særlige regler for boligejendomme

Ved ændringen af jordforureningsloven i 2006, blev der strammet op på reglerne for kortlægning af forurenede arealer på boligejendomme. Dette skete for at afhjælpe de ulemper, som en kortlægning kan medføre for borgerne. Forureningsforholdene skal nu afklares hurtigere, og baggrunden for en kortlægning skal gøres mere forståelig. Dette forventedes at kunne medvirke til at reducere problemer med låntagning og værditab på forurenede ejendomme.

For det første blev der fastlægge en frist på 2 år for, hvor lang tid der må gå, fra regionen har et tilstrækkeligt grundlag til at starte en vurdering af, om der skal ske kortlægning af en ejendom, og til beslutningen om kortlægning tages. For det andet forkortes regionens frist for at lave videregående undersøgelser af boligejendomme, som er kortlagt på vidensniveau 1, fra 2 til 1 år. Hermed får boligejerne hurtigere afklaring på, om deres ejendom skal kortlægges på vidensniveau 2 eller udgå af kortlægningen. Fristerne trådte i kraft 1. januar 2008.

Endelig skal regionerne som led i kortlægningen inddele forureningen på alle boligejendomme i en forureningskategori (nuancering af kortlægningen) afhængig af risikoen i forhold til ejendommes boliganvendelsen. Dette betyder at boligejerne får en mere nuanceret viden om forureningen på deres ejendom. Dette har især været efterspurgt af ejendomsmæglere og realkreditinstitutter i forbindelse med køb/salg og belåning af forurenede ejendomme. Nuanceringen trådte i kraft 1. januar 2007.

Læs Miljøstyrelsens vejledning om nuancering af kortlagte boligejendomme