Baggrund for ændring af jordforureningsloven i 2006, herunder ændring af kortlægningskriteriet

I slutningen af 2004 færdiggjorde kriteriegruppen, der var nedsat af miljøministeren, et forslag til ændring af blandt andet kortlægningssystemet og kriterierne for forurenet jord.

Som opfølgning på dette forslag nedsatte miljøministeren, efter aftale med de øvrige politiske partier, en jordforureningsgruppe. Jordforureningsgruppen fulgte op på kriteriegruppens arbejde og udmøntede ændringerne i et lovforslag.

Kriteriegruppen

Kriteriegruppen bestod af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, embedslægerne, Arbejdstilsynet, Fødevareministeriet, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen (formand).

Kriteriegruppen havde til opgave at undersøge de metoder der blev anvendt, når grænseværdier for vand, jord og luft blev fastsat. Derudover skulle kriteriegruppen undersøge om grundlaget for, hvornår jordforurening kortlægges, kunne fastsættes mere hensigtsmæssigt - med særligt fokus på bly og tjærestoffer (PAH). Kriteriegruppen afsluttede sit arbejde i december 2004.

Kriteriegruppens anbefalinger


Jordforureningsgruppen

Ministeren indgik i juni 2005 en aftale med de øvrige politiske partier om opfølgning på kriteriegruppens anbefalinger. Aftalen med de øvrige partier betød, at der blev nedsat en hurtigt arbejdende gruppe (jordforureningsgruppen), der skulle komme med forslag til retningslinier for områdeklassificering af diffust forurenede områder og belyse fordele og ulemper ved at kortlægningskriteriet for punktkilder forurenet med lavmobile stoffer blev hævet til indsatskriteriet.

Gruppen bestod af repræsentanter fra Justits-, Finans- og Skatteministeriet, Miljøstyrelsen og de kommunale parter. Gruppen afsluttede sit arbejde i december 2005 med en rapport og et udkast til et lovforslag til ændring af jordforureningsloven. Lovforslaget blev efter forhandlinger i de politiske partier fremsat for Folketinget i foråret 2006 og vedtaget med et bredt flertal den 24. maj 2006.

Ændringer af jordforureningsloven

Målsætningerne for arbejdet bag lovændringen var følgende:

  • Der skulle udarbejdes enklere og klarere regler
  • Indsatsen skulle i højere grad målrettes og prioriteres, så den tager udgangspunkt i den konkrete risiko.
  • Det høje sundhedsmæssige beskyttelsesniveau skulle fastholdes – herunder det særlige hensyn til børn
  • De ulemper, kortlægningen medfører for borgerne, skulle afhjælpes


Hovedparten af lovændringen trådte i kraft 1. januar 2007 herunder at kortlægningskriteriet for forurenet jord hæves, så lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges.

1. januar 2008 trådte områdeklassificeringen i kraft, der medfører, at lettere forurenede, større sammenhængende områder skal områdeklassificeres.