2. Grænseværdier

Vi mennesker bliver hver dag udsat for et stort antal kemiske stoffer, fx gennem maden vi spiser, luften vi indånder, og vandet vi drikker. For at undgå at både vi – og naturen omkring os – bliver udsat for større mængder kemikalier, end vi kan tåle, findes der grænseværdier for mange stoffer.

En grænseværdi fortæller, hvilken mængde af et kemisk stof der er acceptabel i bestemte sammenhænge. Til det arbejde bruger vi to niveauer af grænseværdier.

Læs mere om grænseværdier

Kriterier er ”det gule lys”

De fleste grænseværdier, der skal forebygge negative effekter på mennesker og miljø, er sat lavt. Det betyder, at selv hvis de bliver overskredet, skal vi mennesker udsættes for meget store mængder af stoffet – fx spise jord hver dag hele livet – før vi bliver syge.

Du skal derfor opfatte de forebyggende grænseværdier som sikkerhedsgrænser og ikke som faregrænser – de er ”det gule lys”.

Når det gule lys blinker

Der er nogle få stoffer, hvor ”det gule lys” har blinket i lang tid. Det gælder særligt bly, tjærestoffer og cadmium. Fælles for disse stoffer er, at de påvirker mennesker i meget små mængder, at de har været brugt eller produceret i store mængder, og at de kun langsomt forsvinder igen fra naturen. Det har myndighederne haft tid og mulighed for at håndtere. Fx er det nu forbudt at tilsætte bly til benzin. Heldigvis er det nemt at undgå at blive udsat for den del af stofferne, som er i lettere forurenet jord. Du skal blot følge de enkle råd, som du kan finde her på hjemmesiden.

Læs gode råd

2.1. Det fortæller grænseværdier

En grænseværdi fortæller, hvilken mængde af et kemisk stof der er acceptabel i bestemte sammenhænge. Der er to vigtige grænseværdier: jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet.

Det forebyggende niveau

Kvalitetskriteriet er den grænseværdi, som angiver den højeste koncentration af kemiske stoffer, hvor vi ikke forventer negative effekter på miljøet eller på menneskers sundhed. Heller ikke hvis man er udsat for stofferne gennem et helt liv.

Hvis jordkvalitetskriterierne ikke er overskredet, betragtes grunden som uforurenet. Der er ikke grund til at tage særlige forholdsregler i den daglige omgang med jorden.

Mellem det forebyggende niveau og indsatsniveauet

Er der et eller flere stoffer i jorden, der overskrider jordkvalitetskriteriet, men ligger under afskæringskriteriet, er jorden lettere forurenet.

Lettere forurenet jord skal hverken kortlægges eller fjernes. Men det er en god idé at følge råd og vejledning her på hjemmesiden.

Indsatsniveauet

Afskæringskriteriet er den grænseværdi, som angiver den koncentration af kemiske stoffer, hvor der er sket en forurening af jorden – og hvor man bør gøre en indsats. Hvis afskæringskriterierne for et eller flere stoffer er overskredet, betyder det, at forureningen skal kortlægges, og at der skal ryddes op, hvis jorden bliver anvendt til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.

Se figur med det forbyggende niveau og indsatsniveauet

2.2. Grænseværdier for kemikalier i jord

For at kunne vurdere, hvornår jord er forurenet, hvornår der er behov for at rydde op på forurenede grunde, og hvornår der er behov for at rådgive mennesker, som bor på lettere forurenede grunde, har miljømyndighederne fastsat grænseværdier for kemikalier i jord.

Hvis koncentrationen af kemikalier i jord ligger under kvalitetskriteriet , kan du frit bruge jorden. Også til bolig, børneinstitutioner og legepladser, hvor børn kan komme i direkte berøring med jorden.

Hvis forureningen ligger mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet, er jorden lettere forurenet. Her er de sundhedsmæssige effekter forholdsvis små. I forhold til sådanne forureninger vil myndighederne rådgive om, hvordan du bedst undgår at blive påvirket af forureningen. Det kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Hvis koncentrationen af kemikalier ligger over afskæringskriteriet , skal regionen kortlægge grunden. Samtidig vil regionen vil stå for en offentlig indsats mod forureningen. Den offentlige indsats kan ske ved råd og vejledning, ved afskærmning af forureningen, ved udskiftning af jorden eller ved gennemførelse af andre tiltag.

Se kvalitetskriterier for forurenet jord

Se afskæringskriterier for forurenet jord

Regionens indsats sker i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge. Afhængigt af prioriteringen i din region kan der gå langt tid, inden regionen når til din boligejendom. I mellemtiden kan du eventuelt dække jorden med fliser, så mennesker ikke kommer i kontakt med jorden.

Hvis den offentlige indsats består af rådgivning om brug af ejendommen, vil du normalt få besked om det allerede i kortlægningsbrevet fra regionen.

Læs mere om kortlagte jordforureninger i Miljøstyrelsens spørgsmål og svar om forurenet jord.

Læs mere om grænseværdier for kemikalier i jord

Til Kapitel 3. Det betyder lettere forurenet jord for sundheden