1. Om lettere forurenet jord

I mange byområder, typisk de ældre, er jorden lettere forurenet. Den lettere forurenede jord er ofte et resultat af diffus forurening. Diffus jordforurening er opstået gennem længere tids spredning eller opblanding af forureningsbidrag fra forskellige kilder. Fx bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jorden i din have eller på den lokale legeplads er lettere forurenet. Hvis du bor i byen, skal du som udgangspunkt regne med, at det er den.

Fra den 1. januar 2008 er jorden i alle byzoner som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede områder. Landets kommuner kan dog løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder i/af områdeklassificeringen.

Hvis du vil finde ud af, om din grund er lettere forurenet, skal du først og fremmest spørge kommunen, om din grund ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet. I så fald er der stor sandsynlighed for, at din grund er lettere forurenet. Hvis du selv vil undersøge, om din grund er lettere forurenet, kan du lave en undersøgelse af jorden

Læs mere om undersøgelse af jorden

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Sundhedsrisikoen er i størrelsesordenen med den risiko, der er ved forureningen i almindelig dansk kost, og væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening i større byer. Og så kan du undgå risikoen ved lettere forurenet jord ved at tage enkle forholdsregler.

Læs gode råd om, hvordan du håndterer lettere forurenet jord
Læs mere om forurening og sundhed
Læs mere om grænseværdier

1.1. Om områdeklassificering og opgavefordeling

Jordforureningsloven omfatter alle jordforureninger, uanset hvornår og hvordan de er opstået. De eneste jordforureninger, der ikke dækkes af jordforureningsloven, er forurening, som skyldes almindelig anvendelse af gødning, slam og pesticider i landbrug, skovbrug o.l.

Siden jordforureningsloven trådte i kraft, har der løbende været ændringer af loven. Den sidste – og mest omfattende lovændring – blev vedtaget i sommeren 2006.

Formålet med lovændringen er at målrette og prioritere jordforureningsindsatsen, at forenkle bestemmelserne om kortlægning og at mindske ulemperne for borgerne, samtidig med at det høje sundhedsmæssige beskyttelsesniveau bevares.

Hovedindholdet i lovændringen er, at kortlægningskriteriet for forurenet jord hæves, så lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges. I stedet skal der ske en områdeklassificering af lettere forurenede større sammenhængende områder.

Den lettere forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forureningspåvirkning fra flere kilder. Bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger.

Som udgangspunkt er alle byzoner derfor områdeklassificeret pr. 1. januar 2008. Det betyder, at hvis du bor i byen, er din grund som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet.

Kommunerne kan efter nærmere undersøgelser vælge at udvide eller indskrænke områdeklassificeringerne.

Som led i kommunalreformen har regionerne pr. 1. januar 2007 overtaget amternes opgaver med at kortlægge forurenede arealer og gennemføre undersøgelser og oprydningsprojekter. Samtidig har kommunerne overtaget de mere borgernære opgaver, herunder at give tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grunde efter jordforureningsloven.

1.2. Når din jord er mere end lettere forurenet

Hvis du støder på jord, som lugter (fx af olie) eller er misfarvet, kan der være tale om en kraftigere forurening fra en særlig kilde. Eksempelvis forurening fra en olietank. Afhængigt af forureningskoncentrationen kan der være behov for at kortlægge forureningen.

Derfor er det vigtigt, at du med det samme giver kommunen besked om forureningen – ja, rent faktisk har du pligt til det. Hos kommunen kan du få at vide, om der er tale om en kendt forurening, og hvordan du skal forholde dig til forureningen. Eventuelt om regionen skal drages ind.

Regionen er den myndighed i Danmark, der kortlægger forurenet jord.

Læs mere om opgavefordelingen mellem kommuner og regioner

1.3. Forskellen på lettere og kraftigere forurening

Alle byzoner bliver pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere forurenet. Det betyder bl.a., at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges. Lettere forurenet jord er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Områdeklassificeringen skal forhindre, at lettere forurenet jord flyttes til uforurenede områder.

Til gengæld skal grunde med kraftigere jordforurening stadig kortlægges. Grunden kan være blevet kraftigere forurenet, hvis der tidligere har ligget en losseplads, en benzintank eller et renseri på grunden. Der vil i så fald være tale om en punktkildeforurening.

En ny nuancering af kortlagte boligejendomme blev indført pr. 1. januar 2007. Nuanceringssystemet er inspireret af systemet om tilstandsrapporter ved huskøb og er en forenklet og standardiseret måde, hvorpå regionen kan formidle oplysninger om et forurenet areal. Det forventes, at systemet vil give ejere og købere af forurenede kortlagte grunde bedre mulighed for at optage lån.

Læs mere om forurenet jord i Miljøstyrelsens Spørgsmål og svar om forurenet jord

Læs mere om nuancering af kortlagte boligejendomme

Punktkilder versus diffus jordforurening

Punktkildeforurening består typisk af en forholdsvis velafgrænset forurening, hvor der er høje forureningskoncentrationer. Forureningen stammer fx fra en virksomhed, der har spildt eller nedgravet affald i jorden.

Diffus jordforurening består typisk af forholdsvis ensartede og lave forureningskoncentrationer i et større område. Forureningen er opstået gennem længere tids spredning eller opblanding af forureningsbidrag fra forskellige kilder. Fx bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

Sammenligning med fødevarer

Risikoen ved ”lettere forurenet” kan nemmest forklares ved at sammenligne med den risiko, mennesker udsættes for gennem føden. Det betyder, at hvis du udsættes for den lettere forurenede jord uden at følge nogle enkle råd om aktivitet i haven, så vil du blive udsat for samme mængde af stofferne, som vi ved, at alle danskere i gennemsnit får via føden hver dag.

Du kan helt undgå påvirkningen fra lettere forurenet jord, hvis du følger nogle enkle råd. Ligesom du for nogle af stofferne kan reducere påvirkningen fra fødevarer ved at undgå at spise stegt kød eller fisk og røget mad.

Læs de gode råd om lettere forurenet jord

1.4. Det koster det at have en lettere forurenet grund

Du kan ikke blive tvunget til at betale for, at den forurenede jord på din grund bliver fjernet, da du ikke selv er skyld i forureningen.

Der er heller ikke grund til at forvente, at dit byhus falder i værdi. Det gælder nemlig for alle huse i byzoner, at jorden pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt er områdeklassificeret som lettere forurenet.

Nogle områder i byzonen kan komme ud af områdeklassificeringen, hvis kommunen vurderer, at området ikke er lettere forurenet.

Kun større sammenhængende områder kan udtages – ikke en enkelt ejendom.

Du skal dog være opmærksom på, at det koster penge at fjerne jord fra din grund. Du skal anmelde bortskaffelse af jord til kommunen. Læs mere om bortskaffelse af jord på din kommunens hjemmeside.