7. Vejledning til anmeldeskemaet

Her kan du finde vejledning til at udfylde skemaet ”Anmeldelse af jordflytning”. Når det er udfyldt, sendes skemaet til den kommune, som jorden flyttes fra.

Du skal som anmelder:

  • Opbevare en kopi af skemaet med evt. bilag i mindst to år. Du skal kunne fremvise det til myndighederne på forlangende.
  • Udlevere en kopi af det senest opdaterede skema til transportøren. Kopien skal overdrages til den endelige modtager af jorden.
  • Opdatere skemaet, hvis der sker ændringer i kørselsperiode, jordmængder, forureningsforhold, valg af transportør eller modtageanlæg. Du skal sende en opdateret kopi af skemaet til kommunen.

Punkterne i vejledningen nedenfor er uddybet i teksterne ’Introduktion til reglerne om jordflytning’, ’Spørgsmål og svar om jordflytning’ og ’De vigtigste begreber’.

Anmelder

Anmelder kan både være virksomheder og privatpersoner. Anmelder du som privatperson, kan du skrive dit navn i feltet ”Virksomhedsnavn” og udelade ”CVR-nummer” og information om kontaktperson.

”Evt. oprindelig anmeldelsesdato” udfyldes med datoen for den først indgivne anmeldelse, hvis anmeldelsen er en opdateret udgave af en tidligere indgivet anmeldelse.

Hvorfor flyttes jorden?

Her er det muligt at beskrive projektet med nogle få ord. Det kan fx være 'Etablering af parkeringsplads' eller 'Renovering af vandledning'. Det er frivilligt at udfylde dette felt, men det kan fremme kommunens ekspedition og dermed give dig en kortere sagsbehandlingstid.

Akut jordflytning

Feltet udfyldes, hvis jorden er flyttet akut, og flytningen således allerede er gennemført. Der skal angives begrundelse for, at det har været nødvendigt at flytte jorden akut. Anmeldelse af akut flytning skal ske senest 3 hverdage efter den akutte jordflytning. Kommunen kan kræve dokumentation for begrundelsen.

Jorden flyttes fra?

Tidligere aktiviteter der kan have forurenet jorden

I denne rubrik finder du de forskellige typer grunde og områder, der er omfattet af reglerne om anmeldelse af jordflytning.

Dette felt skal udfyldes, hvis du har kendskab til tidligere aktiviteter, der kan have forurenet jorden. Det er dog kun obligatorisk, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret.

Oplysninger om jorden

Jorden klassificeres i kategori 1, kategori 2 eller anden kategori på baggrund af jordanalyse.

I feltet ’Foreligger godkendt jordhåndteringsplan’ skal der sættes kryds ved ja, hvis kommunen har godkendt en plan for, hvilke prøver der skal tages af jorden, og hvordan den skal sorteres og viderebehandles. Det er et krav, at der foreligger en godkendt jordhåndteringsplan, hvis du vil flytte jord fra et kortlagt areal straks efter anmeldelsen.

Feltet ’Jorden flyttes til godkendt modtageanlæg umiddelbart efter anmeldelse’ kræver, at betingelserne for straksflytning er opfyldt. Du kan læse mere om reglerne under ’Spørgsmål og svar’.

Underskrift

Anmeldelsen er gyldig, når datoen og din underskrift som anmelder er skrevet på skemaet. Hvis kommunen giver mulighed for digital anmeldelse, kan du i stedet for din underskrift bruge en digital signatur eller dit brugernavn og din adgangskode til kommunens lukkede anmeldesystem.

Transportør

Hvis transportøren er kendt på tidspunktet for anmeldelse, skal du som anmelder anføre disse oplysninger. Ellers skal transportøren gøre det, når vedkommende henter jorden.

Jordmodtager

Her anfører du modtageren af jorden. Hvis du ikke har fundet en modtager, kan du sætte kryds i feltet ’Jordens placering ønskes anvist af kommunen’. Bemærk, at der kan være ventetid, inden kommunen kan anvise en placering.

De forskellige typer jordmodtagere er:

Jordrensning
En del forureningsstoffer kan nedbrydes af bakterier. Det gælder for eksempel olie. Hvis jorden kan renses, kan den sendes til et jordrensningsanlæg.

Deponi
Jord, som er forurenet med tungmetaller, kan ikke renses med bakterier. Denne jord skal køres til et depot, hvis den ikke kan genanvendes.

Jordtip
Bruges som regel kun til jord i kategori 1, det vil sige uforurenet jord, som skal genanvendes. Der kan være specifikke krav i de enkelte kommuner, der afgør, hvornår jord kan køres til jordtip.

Kartering
Hvis der ikke er udtaget prøver til analyse og klassificering, kan jorden køres til en karteringsplads. Her vil jorden blive klassificeret og kørt til den rette jordmodtager.

Midlertidigt oplag
Du kan benytte et midlertidigt oplag, hvis jorden skal genanvendes, men der ikke er plads til opbevaring på den grund, hvor den er gravet op. Genanvendelse kan enten ske på den grund, hvor jorden er gravet op, eller på en anden grund. Jorden må højst oplagres et par måneder på et midlertidigt oplag.

Skriv både jordens midlertidige og endelige bestemmelsessted på anmeldelsen.

Genanvendelse
En del jord kan genbruges i nye bygge- og anlægsprojekter. Der er regler blandt andet i genanvendelsesbekendtgørelsen, der afgør, hvilken jord der må genanvendes, og hvordan den må genanvendes.

Tilladelse efter MBL §19
Hvis jorden skal genanvendes i et projekt, der har tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Bemærkninger

Her er der mulighed for at angive supplerende oplysninger ved anmeldelse af jordflytning.

Tilbage til oversigt