3. De vigtigste begreber

Analyse

Formålet med analyser er at kategorisere jorden efter forureningsgrad, så man kan finde ud af, hvor jorden kan placeres. Konkret vil man ved analyse lede efter en række forskellige stoffer som fx bly og cadmium. Herefter kategoriseres jorden som enten kategori 1 (uforurenet), kategori 2 (lettere forurenet), eller en højere kategori, som kommunen foreskriver. Analyser kan blandt andet laves af godkendte modtageanlæg og af private laboratorier.

Godkendt modtageanlæg

Et godkendt modtageanlæg er et anlæg, der er godkendt i medfør af § 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord.

Hot-spot

Et hot-spot er et sted, hvor der er højere forureningskoncentrationer end i den omgivende jord. Det kan for eksempel skyldes, at der har stået en maskine, som har forurenet på et begrænset område. Man kan primært forvente at finde hot-spots på kortlagte grunde, hvorimod der som udgangspunkt ikke forventes at være hot-spots i områdeklassificerede områder.

Kategorisering

Jordflytningsbekendtgørelsen opdeler jord i 3 hovedgrupper: Kategori 1 jord, kategori 2 jord og jord, der ikke kan henføres til de to kategorier. Kommunen bestemmer, hvordan den sidstnævnte hovedgruppe skal kategoriseres. Se figur med kategorier her.

Kategori 1-jord vil i de fleste sammenhænge blive opfattet som uforurenet, idet den overholder de humantoksikologiske jordkvalitetskriterier. Jord, der kategoriseres som kategori 1, kan imidlertid ikke anvendes frit i alle sammenhænge. Der kan være skærpede krav, fx ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord.

Kategori 2-jord svarer til lettere forurenet jord, som er beskrevet i bekendtgørelsen om definition af lettere forurenet jord.

Jordflytningsbekendtgørelsen fastsætter ikke nærmere krav til kategorisering af jord, der indeholder andre forureningskomponenter end de, som er angivet i bekendtgørelsen, eller som er kraftigere forurenet end kategori 2. Kommunen bestemmer, hvordan denne jord kategoriseres. En liste over forureningskomponenter findes i jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3.

Kortlægning

Regionerne kortlægger grunde, hvor der findes en kraftigere jordforurening. En grund kan være blevet kraftigere forurenet, fx hvis der tidligere har ligget en losseplads, en benzintank eller et renseri. Der vil i så fald være tale om en såkaldt punktkildeforurening. Arealet er kortlagt på V1 (vidensniveau 1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Et areal er kortlagt på V2 (vidensniveau 2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lettere forurenet jord

Jord med et forureningsindhold svarende til grænseværdierne for lettere forurenet jord i bekendtgørelse nr. 1519 af 14. december 2006 om definition af lettere forurenet jord. Svarer til kategori 2-jord. Lettere forurenet jord er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Områdeklassificeringen skal forhindre, at lettere forurenet jord flyttes til uforurenede områder.

Områdeklassificering

Områdeklassificeringen dækker større, sammenhængende områder, som formodes at være lettere forurenede, jf. lov om forurenet jord § 50 a . I disse områder er risikoen fra forureningen lille. Områdeklassificering er et administrativt arbejde, der udføres på grundlag af kommunens eksisterende viden om byen og dens udvikling. Grunde bliver således ikke omfattet af områdeklassificeringen, fordi der er taget prøver og fundet en specifik forurening. Områdeklassificering sker ud fra viden om, at store områder primært i byerne generelt har en lettere jordforurening. Disse regler er trådt i kraft 1. januar 2008. Du kan læse mere om områdeklassificering i Vejledning om områdeklassificering .

Transportør

Transportøren er den person, der flytter jorden. Det kan være en vognmand, der bliver hyret specielt til at køre med jord. Det kan også være en entreprenør, der råder over egne lastbiler og derfor vælger selv at flytte jorden. Transportøren kan også være en privatperson, der selv kører jorden fx på en trailer.

Tilbage til oversigt