2. Spørgsmål og svar om jordflytning

Tjek grunden

Spørgsmål: Hvilke områder og grunde hører under reglerne om anmeldelse af jordflytning?

Reglerne for jordflytning gælder i disse situationer:

  • Hvis jorden er forurenet.
  • Hvis jorden kommer fra en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2) som forurenet grund.
  • Hvis grunden er omfattet af kommunens områdeklassificering.
  • Hvis jorden kommer fra en offentlig vej.
  • Hvis jorden kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Du skal anmelde flytning af jord i disse situationer. Hvis jorden stammer fra en grund eller et område, der ikke er omfattet af denne liste, er der ikke anmeldepligt. Hvis jorden ligger uden for byzone, er der som udgangspunkt ikke anmeldepligt.

Du skal være opmærksom på, at modtagekommunen kan stille særlige krav til jorden, hvis du vil flytte den til et naturområde eller til landbrugsjord. Forhør dig hos den kommune, der skal modtage jorden.

Spørgsmål: Min jord er ikke forurenet, hvorfor er den omfattet af områdeklassificeringen?

Kommunerne områdeklassificerer større områder, hvor man ud fra viden om byen og dens udvikling forventer at finde en lettere jordforurening fra mange års aktivitet som fx biltrafik. Udgangspunktet for områdeklassificeringen er den til enhver tid gældende byzone.

Spørgsmål: Er al jord i byzonen omfattet af områdeklassificeringen?

Nej. Hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område i byzonen ikke er lettere forurenet, skal kommunen undtage området fra områdeklassificeringen. I det tilfælde kan du flytte jorden uden at anmelde flytningen, med mindre den falder ind under en af de andre situationer, som er dækket af reglerne for jordflytning.

Spørgsmål: Min grund ligger uden for byzone. Er den så ikke områdeklassificeret?

I de fleste tilfælde vil en grund uden for byzone også være uden for områdeklassificeringen. Men der kan være tilfælde, hvor kommunen har viden om, at et større, sammenhængende område uden for byzone er lettere forurenet, og i disse tilfælde skal kommunen sørge for, at området bliver omfattet af områdeklassificeringen.

Spørgsmål: Hvad hvis jeg flytter jord fra et sted til et andet på den samme grund?

I de fleste tilfælde kan du frit flytte jord inden for den samme ejendom. Hvis du flytter jord fra et sted til et andet på en kortlagt grund, og kun dele af grunden er kortlagt, skal du anmelde til kommunen, hvis du flytter jord væk fra den del af ejendommen, som er kortlagt og over på en anden, ikke-kortlagt del af ejendommen. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal have tilladelse fra kommunen i denne situation.

Spørgsmål: Hvad forstås ved offentlig vej?

Offentlig vej består af hele vejmatriklen herunder vejkasse, midterrabat samt begge vejrabatter med videre.

Spørgsmål: Hvad hvis der er byggeaffald i jorden?

Hvis der er tegl, brokker, slagger eller andet affald i jorden, skal det som udgangspunkt sorteres fra. Ellers skal du aftale med det sted, der modtager jorden, at de bortsorterer byggeaffaldet.

Spørgsmål: Hvordan finder jeg ud af hvilke regler, der gælder for den jord, jeg skal flytte?

Kommunen kan hjælpe dig med at finde ud af, om grunden, du flytter jord fra, er dækket af områdeklassificeringen, er kortlagt eller på anden måde er omfattet af reglerne. I mange tilfælde kan du finde informationen på kommunens hjemmeside. Hvis grunden er kortlagt, kan du finde mere information på regionens hjemmeside.

Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at min jord er forurenet?

Hvis din jord er forurenet, er den omfattet af reglerne om jordflytning. Det betyder, at du som udgangspunkt skal anmelde, hvis du flytter jorden. Jorden kan godt være forurenet, selv om den ikke er omfattet af områdeklassificering og ikke er kortlagt. Det betyder blot, at der er tale om en forurening, som kommunen og regionen ikke kender til. Du har pligt til at undersøge sagen nærmere, hvis du har mistanke om, at den jord, du vil flytte, er forurenet.

Anmeldelse af jordflytning

Spørgsmål: Skal jeg også anmelde små mængder jord?

Hvis du samlet flytter mindre end 1 m 3 jord til et godkendt modtageanlæg, behøver du ikke anmelde flytningen til kommunen. Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om navn og adresse for, hvor jorden kommer fra, og aflevere anmeldelsen til modtageanlægget.

Spørgsmål: Hvad er et godkendt modtageanlæg?

Et godkendt modtageanlæg er et anlæg, der er godkendt af myndighederne i Henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord. Kommunen kan oplyse om, hvilke godkendte modtageanlæg der findes, uanset om du flytter jorden til eller fra et godkendt modtageanlæg.

Spørgsmål: Hvad hvis jeg flytter mere end et læs jord?

En flytning af jord kan omfatte mere end ét vognlæs. Derfor behøver du ikke anmelde hvert læs for sig. Så længe jorden stammer fra det samme, afgrænsede areal og flyttes til et andet, afgrænset areal med én modtager, kan jordflytningen anmeldes i én anmeldelse.

Spørgsmål: Hvor finder jeg anmeldeskemaet?

Du kan finde et elektronisk anmeldeskema på kommunens hjemmeside eller hos kommunernes landsforening [http://www.kl.dk/_bin/90b0862b-cf7b-4c66-8c24-74d1cdf746d3.pdf]. Du kan også få skemaet udleveret i trykt form hos din kommune.

Spørgsmål: Kan jeg anmelde over internettet?

I nogle kommuner er det muligt at anmelde flytning af jord over internettet. Det afhænger af kommunens tilbud.

Spørgsmål: Hvor sender jeg anmeldelsen hen?

Anmeldelsen skal sendes til den kommune, hvor jorden kommer fra.

Spørgsmål: Findes der en vejledning til anmeldeskemaet?

Vejledning til skemaet findes her [Link til vejledningstekst].

Spørgsmål: Hvad gør jeg med anmeldeskemaet, efter jeg har anmeldt til kommunen?

Du skal udlevere en kopi af skemaet til den person, der transporterer jorden. Transportøren skal anføre sit navn og firmaoplysninger på skemaet, hvis det ikke allerede står der. Denne kopi af skemaet skal følge jorden hele vejen under flytningen, for eksempel hvis den overdrages fra en vognmand til en anden. I sidste ende skal kopien af skemaet overdrages til modtageren af jorden, eventuelt digitalt.

Skemaet skal løbende opdateres, hvis der sker forandringer, inden flytningen er gennemført, fx hvis jorden sendes til et andet bestemmelsessted end først anført, hvis mængden af jord bliver væsentligt anderledes eller hvis man konstaterer et andet niveau af forurening end først angivet. Som anmelder skal du opbevare en kopi af skemaet i to år, efter flytningen er gennemført.

Spørgsmål: Hvor kan jeg få hjælp til at udfylde anmeldeskemaet?

Udover at benytte vejledningen på denne side kan du få hjælp hos din kommune. Modtageren af jorden vil muligvis også kunne hjælpe dig.

Analysér og kategorisér jorden

Spørgsmål: Hvorfor skal jeg lave analyser?

Formålet med analyserne er at kategorisere jorden efter forureningsgrad og forureningstype, så man kan finde ud af, hvilke anlæg der kan modtage jorden. Konkret vil man ved analyse lede efter en række forskellige stoffer som fx olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller. Herefter kategoriseres jorden i enten kategori 1 (uforurenet), kategori 2 (lettere forurenet) eller en højere kategori, som kommunen har foreskrevet. Disse oplysninger skal føres ind i anmeldeskemaet.

Spørgsmål: I hvilke situationer kan jeg springe analyserne over?

Hovedreglen er, at hvis du har pligt til at anmelde flytning af jord, skal du også sørge for at få analyseret jorden. Der er dog en række undtagelser.

Kommunen har mulighed for at udpege såkaldt analysefri områder, hvor man vurderer at have tilstrækkelig viden om graden og karakteren af forurening. Jord fra disse områder skal ikke analyseres. Forhør dig hos kommunen.

En del modtageanlæg tilbyder at analysere og kategorisere jorden for dig. Hvis du har lavet aftale med modtageanlægget, behøver du ikke lave analyser.

Spørgsmål: Hvor dybt ned skal jorden analyseres?

Man skelner mellem overfladejord, fyldjord og intaktjord. Intaktjord er aflejret af naturen uden menneskelig påvirkning og ligger fortsat i sit naturlige leje. Den er således ikke genplaceret eller omgravet i forbindelse med menneskelige aktiviteter.

Hvis jorden kommer fra et områdeklassificeret område, skal der kun tages prøver i overfladejorden og fyldlaget, men ikke af den intakte jord.

Intakt jord under et såkaldt hot-spot fra et kortlagt areal skal være dokumenteret ren. Her skal tages en prøve pr. 50 m2 i den øverste del af det intakte jordlag. Hvis alle prøver er kategori 1, anses resten af det intakte jordlag også at være kategori 1, og der skal ikke tages flere prøver.

Du kan i princippet køre den intakte jord hvorhen du vil, men skal være opmærksom på, at der på de enkelte modtagesteder kan være skærpede krav til placeringen.

Spørgsmål: Hvor mange analyser skal jeg have lavet?

Hvis du flytter jord fra en områdeklassificeret grund eller en grund, hvor der er kendskab til lettere forurening, skal du lave mindst en analyse for hver 120 ton jord, du flytter og altid mindst 1 analyse.

Hvis du flytter jord fra en grund, der er V1- eller V2-kortlagt, eller fra en grund, der er kraftigere forurenet, skal du lave mindst en analyse for hver 30 ton jord, du flytter, og altid mindst 1 analyse. Derudover kan der være specielle krav til analyser fra det anlæg, der skal modtage jorden.

På kortlagte ejendomme er der mulighed for at aftale en anden prøvetagningsfrekvens med kommunen. Det kan ske i forbindelse med udarbejdelse af en jordhåndteringsplan.

Spørgsmål: Hvem kan lave analyserne for mig?

Hvis du benytter et såkaldt karteringsanlæg som modtageanlæg, kan anlægget lave analyserne og kategorisere jorden. Hvis ikke modtageanlægget kan lave analyserne, skal du kontakte et miljøteknisk firma. Da der er tale om private virksomheder, kan kommunen ikke anbefale et bestemt firma.

Spørgsmål: Skal jeg vedlægge analyseresultatet ved anmeldelse af jordflytning?

Analyseresultaterne skal vedlægges anmeldelsen. Det letter kommunens sagsbehandling, hvis du indfører analyseresultaterne i et regneark, hvor du også angiver minimumværdier og maksimumværdier for hver parameter og udregner gennemsnitskoncentrationen for hver forureningsparameter.

Flyt jorden

Spørgsmål: Hvor lang tid har kommunen til at behandle min anmeldelse af jordflytning?

Som hovedregel har kommunen fire uger til at behandle en anmeldelse om jordflytning. Det betyder, at jorden først må flyttes, enten når kommunen giver besked, eller når de fire uger er gået. Ofte vil det dog være muligt straks at flytte jorden.

Du kan komme ud for, at kommunen beder om yderligere oplysninger for at behandle din anmeldelse om jordflytning. Perioden fra kommunen beder om yderligere oplysninger, til du leverer dem, tæller ikke med i de fire uger. Kommunen har ret til at bruge to uger til at behandle de nye oplysninger.

Spørgsmål: Hvornår kan jeg flytte jorden straks, og hvornår kræver det en jordhåndteringsplan?

I mange tilfælde kan du flytte jorden straks efter, at du har indsendt anmeldelsen. Det kræver, at du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, som du har anført på anmeldelsen. Spørg på modtageanlægget eller i kommunen, der skal modtage jorden, om modtageanlægget er godkendt til at modtage det relevante forureningsindhold.

Muligheden for at flytte jorden straks efter anmeldelsen gælder også, hvis du flytter jord fra offentlige veje eller mellem godkendte modtageanlæg. Du kan altid forhøre dig hos din kommune for at finde ud af, om de kan anvise et modtageanlæg, der kan tage imod din jord. Vær opmærksom på, at der kan være ekspeditionstid.

Hvis du flytter jord fra et kortlagt areal, skal endnu et krav være opfyldt, hvis jorden skal flyttes straks: Kommunen skal have godkendt en såkaldt jordhåndteringsplan. Det er en plan for, hvilke prøver der skal tages af jorden, og hvordan den skal sorteres og viderebehandles. Hvis der ikke foreligger sådan en plan, må du ikke flytte jord fra den kortlagte ejendom straks efter anmeldelsen.

Spørgsmål: Hvor kan jeg flytte forurenet jord hen?

Hvor jorden kan flyttes hen, afhænger af, hvilken type forurening den indeholder. De mest almindelige muligheder er:

  • Jordrensningsanlæg, hvor visse typer forurening, fx olie, kan nedbrydes med bakterier.
  • Depot, hvis forureningen ikke kan nedbrydes. Det gælder fx jord, der er forurenet med tungmetaller.
  • Kartering, hvor jorden analyseres og kategoriseres på anlægget med henblik på efterfølgende at blive placeret det rette sted.
  • Midlertidig oplagring for eksempel på et jordhotel eller i et arbejdsdepot hos entreprenøren. Denne mulighed kan benyttes, når jorden ønskes anvendt i et igangværende projekt, men der ikke er plads til midlertidig oplagring på den ejendom, hvor jorden graves op.
  • Genanvendelse, som omfatter bygge- og anlægsprojekter, hvor forurenet jord benyttes til opfyldning. Der er regler blandt andet i genanvendelsesbekendtgørelsen, der afgør, hvilken jord der må genanvendes i hvilke projekter.

Det står dig frit for at flytte jorden til en modtager i en anden kommune. Det er en god ide at afsøge mulige jordmodtagere, da der kan være forskel i prisen. Kan man ikke selv finde et sted, kan man sætte kryds i den rubrik på anmeldeskemaet, som indikerer, at man ønsker en placering anvist af den kommune, der modtager anmeldelsen.

Spørgsmål: Hvilke regler gælder, hvis jeg skal flytte jorden akut?

Hvis opgravning og flytning af jord på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en forudgående anmeldelse, kan jorden opgraves og flyttes straks. Det kan for eksempel være nødvendigt at flytte jord for at få adgang til rørledning, der er sprunget. Jorden skal i dette tilfælde flyttes til en midlertidig placering i en container eller til en tilsvarende midlertidig placering med afskærmning fra omgivelserne. Den midlertidige placering skal være i den kommune, hvor jorden er opgravet. En akut flytning skal anmeldes til kommunen senest tre hverdage efter, den er foretaget.

Tilbage til oversigt